Продовольственная безопасность Республики Молдова на современном этапе: эволюция, состояние, тенденции
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
258 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-05 21:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.439(478) (13)
Производство продукции и услуг по отраслям народного хозяйства (1227)
SM ISO690:2012
САКОВИЧ, Василий. Продовольственная безопасность Республики Молдова на современном этапе: эволюция, состояние, тенденции. In: Moldoscopie. 2020, nr. 3(90), pp. 96-108. ISSN 1812-2566.
10.5281/zenodo.4389205
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566

Продовольственная безопасность Республики Молдова на современном этапе: эволюция, состояние, тенденции

Securitatea alimentară a Republicii Moldova la etapa actuală: evoluție, stare, tendințe

Food security of the Republic of Moldova at the current stage: evolution, state, trends

Sécurité alimentaire de la République de Moldova a l’étape actuelle: évolution, état, tendances

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4389205
CZU: 338.439(478)

Pag. 96-108

Сакович Василий
 
Институт международных отношений Молдовы
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2021


Rezumat

В статье рассматривается современное состояние продовольственной безопасности Республики Молдова и обеспечение населения страны продовольствием. Показано, что несмотря на некоторые позитивные изменения в выращивании зерновых культур происходит постоянное уменьшение объемов производства основных продуктов питания, что не дает возможности обеспечивать физическую доступность продовольственной безопасности. В результате проведенного исследования, автор показывает, что рост потребности населения в продовольствии не обеспечивается собственным производством сельскохозяйственной продукции. Критически растет объем импорта продовольствия, что усугубляет продовольственную безопасность страны. Данное положение в современных условиях закрытия национальных границ в условиях пандемии коронавируса, усиление контроля многих стран и их объединений за продовольственными ресурсами может негативно сказаться на продовольственном обеспечении населения Молдовы. Делается вывод, что данная ситуация требует от правительства Молдовы выработки конкретных мер для значительного наращивания объемов сельскохозяйственного производства, повышения уровня обеспечения национальной продовольственной безопасности.

Articolul examinează starea actuală a securității alimentare a Republicii Moldova și furnizarea de alimente către populația țării. Este demonstrat că, în ciuda unor schimbări pozitive în cultivarea culturilor de cereale, există o scădere constantă a volumului de produse alimentare de bază, ceea ce face imposibilă asigurarea accesibilității fizice la securitatea alimentară. Autorul demonstrează că creșterea cererii alimentare a populației nu este asigurată de producția agricolă autohtonă. Volumul importurilor de produse alimentare este în continuă creștere, ceea ce agravează securitatea alimentară a țării. Această situație în condițiile actuale de închidere a frontierelor naționale în contextul pandemiei coronavirusului, consolidarea controlului multor țări și asociațiilor acestora asupra resurselor alimentare poate afecta negativ aprovizionarea cu alimente a populației. Se concluzionează că această situație impune guvernului Republicii Moldova să dezvolte măsuri specifice pentru creșterea semnificativă a volumului producției agricole și sporirea nivelului de securitate alimentară națională.

The article examines the current state of food security of the Republic of Moldova and the provision of food to the country’s population.It is shown that despite some positive changes in the cultivation of grain crops, there is a constant decrease in the production of basic food products, which makes it impossible to ensure physical accessibility to food security. As a result of the study, the author shows that the increase in food demand of the population is not provided by its own production of agricultural products.It is shown that despite some positive changes in the cultivation of grain crops, there is a constant decrease in the production of basic food products, which makes it impossible to ensure physical accessibility to food security. As a result of the study, the author shows that the increase in food demand of the population is not provided by its own production of agricultural products.The volume of food imports is critically growing, which exacerbates the country’s food security.This situation in the current conditions of closing national borders in the context of the coronavirus pandemic, strengthening the control of many countries and their associations over food resources may adversely affect the food supply of the population of Moldova. It is concluded that this situation requires the Moldovan government to develop specific measures to significantly increase agricultural production and increase the level of national food security.

L'article examine l'état actuel de la sécurité alimentaire de la République de Moldova et l'approvisionnement en nourriture de la population du pays. Il est prouvé que, malgré les changements positifs dans la culture des céréales, il y a une diminution constante du volume des produits alimentaires de base, ce qui rend impossible l'accessibilité physique à la sécurité alimentaire. L'auteur montre que l'augmentation de la demande alimentaire de la population n'est pas fournie par la production agricole nationale. Le volume des importations alimentaires augmente constamment, ce qui aggrave la sécurité alimentaire du pays. Cette situation dans les conditions actuelles de fermeture des frontières nationales dans le contexte de la pandémie de coronavirus, le renforcement du contrôle de nombreux pays et de leurs associations sur les ressources alimentaires peut nuire à l'approvisionnement alimentaire de la population. Il est conclu que cette situation oblige le gouvernement de la République de Moldova à mettre au point des mesures spécifiques pour augmenter considérablement le volume de la production agricole et accroître le niveau de sécurité alimentaire nationale.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Продовольственная безопасность Республики Молдова на современном этапе: эволюция, состояние, тенденции">
<meta name="citation_author" content="Сакович Василий">
<meta name="citation_publication_date" content="2020/12/31">
<meta name="citation_journal_title" content="Moldoscopie">
<meta name="citation_volume" content="90">
<meta name="citation_issue" content="3">
<meta name="citation_firstpage" content="96">
<meta name="citation_lastpage" content="108">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/96-108_1.pdf">