Importanţa familiei ȋn integrarea copiilor cu CES
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
771 120
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-06 20:55
SM ISO690:2012
IUSCO, Ioana-Maria. Importanţa familiei ȋn integrarea copiilor cu CES. In: Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv, 10 decembrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP UPS „I.Creangă”, 2020, pp. 526-532. ISBN 978-9975-46-480-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv 2020
Conferința "Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv"
Chişinău, Moldova, 10 decembrie 2020

Importanţa familiei ȋn integrarea copiilor cu CES


Pag. 526-532

Iusco Ioana-Maria123
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
3 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2021


Rezumat

Familia are un rol important în integrarea copiilor cu cerinţe speciale în şcolile de masă. Datorită reacţiilor de suprasolicitare, protejare, negare sau respingere, părinţii se grupează în: părinţi echilibrați, părinți idiferenți, părinți exagerați, părinți autoritari, părinți incosecvenți. Integrarea este un proces mai complex și implică familiarizarea cu școala și cerințele acesteia, desfășurându-se într-un timp mai îndelungat. Integrarea în învățământul de masă a copiilorcu cerințe speciale, presupune analiza mai multor aspecte cum ar fi:gravitatea tulburărilor, vârsta copilului și gradul de implicare al familiei. Pornind de la rezultatele acestei analize, se pot stabili obiectivele si activităţile concrete prin care unităţile de conţinut de la fiecare disciplină pot fi modificate, adaptate, sau accesibilizate ȋn funcţie de nivelul cerinţelor.

The family plays an important role in integrating children with special needs into mainstream schools. Due to overreaction, protection, denial or rejection, parents are grouped into: balanced parents, different parents, exaggerated parents, authoritarian parents, inconsistent parents. Integration is a more complex process and involves familiarization with the school and its requirements, taking place over a longer period of time. The integration in the mass education of children with special requirements, involves the analysis of several aspects such as: the severity of the disorders, the age of the child and the degree of family involvement. Starting from the results of this analysis, the concrete objectives and activities can be established through which the content units from each discipline can be modified, adapted, or accessible according to the level of the requirements.

Cuvinte-cheie
familia, integrare şcolară, metode, tulburări de comportament