Educația globală – entitate civilizatoare
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
546 17
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-24 12:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.0 (7747)
Воспитание. Обучение. Образование (14659)
SM ISO690:2012
STRATAN, Victoria. Educația globală – entitate civilizatoare. In: Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare, Ed. Ediţia a III-a, 8 mai 2020, Bălți. Bălți: Tipografia din Bălţi, 2020, Ediția 3-a, pp. 211-218. ISBN 978-9975-3422-5-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a, 2020
Conferința "Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare"
Ediţia a III-a, Bălți, Moldova, 8 mai 2020

Educația globală – entitate civilizatoare

GLOBAL EDUCATION – CIVILIZING ENTITY

CZU: 37.0

Pag. 211-218

Stratan Victoria
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2020


Rezumat

Articolul abordează problema educației globale, ca pilon esențial în procesul de formare a competențelor necesare participării responsabile într-o lume multiculturală, diversă și interdependentă. Se analizează aspecte privind definirea termenului „globalizare” și se prefigurează rolul educației globale corelativ funcțiilor educației în general. Educația globală activează valori, urmărind promovarea, interiorizarea lor și formarea unor noi competențe, necesare tinerei generații în societatea globală în care trăiesc. Se conturează, din perspectivă educaţională pozitivă şi integrată, scopul și obiectivele majore ale educaţiei globale. Se enumeră conceptele frecvent asociate educaţiei globale și tematica generală pe care o integrează educaţia globală. Finalmente, sunt prezentate câteva activități ludice centrate pe tematica educației globale, în vederea formării competențelor tipice educației globale.

The article addresses the issue of global education as an essential pillar in the process of training the competencies necessary for responsible participation in a multicultural, diverse and interdependent world. Issues relating to the definition of the term 'globalisation' are analysed and the role of global education related to the functions of education in general is foreshadowed. Global education activates values, aiming at promoting, internalizing them and training new competencies, necessary for the younger generation in the global society in which they live. The aim and major objectives of global education are shaped from a positive and integrated educational perspective. It lists the concepts commonly associated with global education and the general theme that global education integrates. Finally, some educational games centred on the theme of global education are presented, with a view to forming the competencies typical of global education.

Cuvinte-cheie
educaţie, globalitate, educația globală, valori, competențe, „noile educații”, problematica lumii contemporane,

education, globality, global education, values, competencies, „new education”, problems of contemporary world