Valorificarea elementului folcloric în suitele compozitorului Gheorghe Neaga
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
149 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-23 11:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
781.5.083.1:781.7(478) (1)
Музыка (1101)
SM ISO690:2012
CHICIUC, Natalia. Valorificarea elementului folcloric în suitele compozitorului Gheorghe Neaga . In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), pp. 145-149. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Valorificarea elementului folcloric în suitele compozitorului Gheorghe Neaga

Using the folkloric element in Gheorghe Neaga's suites

CZU: 781.5.083.1:781.7(478)

Pag. 145-149

Chiciuc Natalia
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 22 decembrie 2020


Rezumat

Printre caracteristicile stilistice ale creației lui Gheorghe Neaga se face remarcată valorificarea materialului tematic de proveniență națională aflat în strânsă legătură cu melosul popular autohton. Obiectivul articolului de față este scoaterea în evidență a unui șir de exemple observate în opusurile create în genul de suită, în care, deși nu vor fi găsite citate directe sau imitații din folclor, Gheorghe Neaga reușește să găsească o modalitate de regândire a elementului folcloric la nivel intonativ, melodic, ritmic etc., prin care muzica genuină să capete o ușoară însemnătate științifică. Incluse în partiturile tuturor suitelor prin cele mai originale metode, diferite elemente ritmice, melodice sau modale relatează despre atașamentul continuu al autorului pentru melodia străbună.

Among the stylistic characteristics of Gheorghe Neaga's music stands out the valorification of the thematic material with national origins in close connection with the local folk song. The purpose of this article is to highlight some examples observed in suite genre opuses, in which, although no direct quotations or imitations from folklore will be found, Gheorghe Neaga manages to find a way of rethinking the folkloric element at the intonation, melodic or rhythmic level, through which genuine music acquires a slight scientific significance. Included in the scores of all suites by the most original methods, various rhythmic, melodic or modal elements it tells about the author's continued attachment to the ancestral song.

Cuvinte-cheie
suită, folclor, element folcloric, valorificare, procedeu, metodă, stil,

suite, folklore, folkloric element, valorification, procedure, Method, style