Concert pentru un compozitor Владимира Беляева: композиционно-драматургические и жанровые особенности
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
260 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-02 19:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
785.7:781.5+785.7:781.61 (1)
Инструментальная музыка (136)
SM ISO690:2012
БЕРЕЗОВИКОВA, Татьяна; БУРУНОВА, Анастасия. Concert pentru un compozitor Владимира Беляева: композиционно-драматургические и жанровые особенности. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), pp. 57-63. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Concert pentru un compozitor Владимира Беляева: композиционно-драматургические и жанровые особенности

Concert pentru un compozitor de Vladimir Beleaev: particularități compoziționale, dramaturgice și de gen

Concerto for a composer by Vladimir Beleaev: particularities of composition, dramaturgy and genre

CZU: 785.7:781.5+785.7:781.61

Pag. 57-63

Березовиковa Татьяна, Бурунова Анастасия
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 22 decembrie 2020


Rezumat

В статье анализируется инструментальный цикл „Concert pentru un compozitor” (Концерт для композитора) Владимира Беляева, одного из ведущих представителей композиторской школы Республики Молдова. В результате анализа делается вывод о том, что цикл В. Беляева — оригинальное произведение, не имеющее аналогов в композиторском творчестве Молдовы. Оно воплощает необычную композиционно-драматургическую и темброво-инструментальную идею, сочетая в себе особенности нескольких жанров, таких, как концерт, сюита, симфония, «венок сонетов». Concert pentru un compozitor — произведение зрелого мастера, музыка которого приносит истинную радость всем, кто с ней соприкасается.

În articolul prezentat se analizează ciclul instrumental „Concert pentru un compozitor” semnat de Vladimir Beleaev, unul dintre cei mai remarcabili reprezentanți ai școlii componistice din Republica Moldova. În urma analizei, s-a concluzionat că ciclul lui V. Beleaev este o compoziție strălucitoare, unică în componistica din Moldova. El întruchipează o idee compozițional-dramaturgică originală, îmbinând totodată particularitățile mai multor genuri, cum ar fi concertul, suita, simfonia, dar și, într-o oarecare măsură, ale „cununii de sonete”. „Concert pentru un compozitor” este

The presented article analyzes the instrumental cycle "Concerto for a Composer" signed by Vladimir Beleaev, one of the most remarkable representatives of the composition school in the Republic of Moldova. Following the analysis, it is concluded that V. Beleaev's cycle is a brilliant composition that has no analogues in Moldovan composition. He embodies an original compositional-dramatic idea, combining, at the same time, the particularities of several genres, such as concerto, suite, symphony, but also, to some extent, a wreath of sonnets. "Concerto for a Composer" is a work by a mature master whose works bring real joy to all who come in contact with them.

Cuvinte-cheie
концерт, сюита, симфония, инструментальный цикл, венок сонетов,

concert, suită, simfonie, ciclu instrumental, cunună de sonete, postscriptum,

concerto, suite, symphony, instrumental cycle, sonnet wreath, postscript