Rolul reflexelor patelare în diagnosticul screening al comorbidităților funcționale la pacienții cu migrenă
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
255 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-14 23:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.857-009.818-036.12-07 (1)
Инфекционные заболевания. Инфекционные лихорадки (637)
SM ISO690:2012
MOLDOVANU, Ion; ȚURCAN, Corina; ODOBESCU, Stela; ROTARU, Lilia; GROSU, Oxana. Rolul reflexelor patelare în diagnosticul screening al comorbidităților funcționale la pacienții cu migrenă . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 3(67), pp. 112-118. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011

Rolul reflexelor patelare în diagnosticul screening al comorbidităților funcționale la pacienții cu migrenă

The role of patellar reflexes in the screening diagnosis of functional comorbidities in migraine patients

Роль коленных рефлексов в диагностическом скрининге функциональных коморбидностей у пациентов мигренью

CZU: 616.857-009.818-036.12-07

Pag. 112-118

Moldovanu Ion12, Țurcan Corina1, Odobescu Stela2, Rotaru Lilia2, Grosu Oxana21
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
 
Proiect:
20.80009.8007.01

Utilizarea principiilor medicinii 4P (preventive, predictive, personalizate și participative) in analiza factorilor de risc pentru debutul, perpetuarea și progresarea durerii cronice


 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2020


Rezumat

Reflexele reprezintă unitățile funcțional fundamentale ale sistemului nervos, acestea pot fi modificate de variabile cognitive și afective. Scopul cercetării: constă în evaluarea gradului de exprimare al reflexelor patelare și corelarea lor cu comorbiditățile funcționale la pacienții cu migrenă. Material și metodă: Studiu retrospectiv ce a inclus 98 de pacienți cu migrenă au fost examinați neurologic obiectiv cu accent asupra reflexelor patelare. Pentru identificarea tulburărilor afective, vegetative, accentuarea sau prezența unor tulburări de personalitate, pacienții au îndeplinit o serie de chestionare. Rezultate și discuții: Pacienții cu migrenă care au amplitudinea reflexelor patelare majorată au o probabilitate înaltă de a avea tulburări afective (anxietate sau/și depresie) și tulburări vegetative (sindrom disfuncțional respirator). Reflexele patelare absente sau “frânate” pot fi un marker (screening) pentru identificarea pacienților cu tulburări de personalitate induse de o atmosferă familială precară în copilărie. Concluzii: Acest studiu a demonstrat importanța clinică a reflexelor patelare. Facilitatea evaluării lor și timpul redus permite utilizarea acestora ca și diagnostic screening al comorbidităților funcționale la pacienții cu migrenă.

Reflexes represent the fundamental functional units of the nervous system, they can be modified by cognitive and affective variables. Aim: to assess the degree of expression of patellar reflexes and their correlation with functional comorbidities in migraine patients. Material and method: A retrospective study included 98 migraine patients examined neurologically objectively with an emphasis on patellar reflexes. In order to identify affective, autonomic disorders, accentuation or presence of personality disorders, patients completed a series of questionnaires. Results and Discussion: Patients with migraine and increased amplitude of patellar reflexes have a high probability of having affective disorders (anxiety and / or depression) and autonomic disorders (dysfunctional respiratory syndrome). Absent or low patellar reflexes can be a marker (screening) for identifying patients with personality disorders induced by a precarious family atmosphere in childhood. Conclusions: This study demonstrated the clinical importance of patellar reflexes. The ease and reduced time of their evaluation allow their use as a diagnostic screening of functional comorbidities in patients with migraine.

Рефлексы представляют собой основные функциональные единицы нервной системы, они могут быть изменены когнитивными и аффективными переменными. Изменения амплитуды рефлексов являются периферическим проявлением супраспинальных процессов, влияющих на возбудимость спинного мозга. Цель исследования - оценить степень выраженности коленных рефлексов и их корреляцию с функциональными коморбидными расстройствами у больных мигренью. Материал и метод: ретроспективное исследование, в котором 98 пациентов с мигренью были неврологически объективно обследованы с акцентом на коленные рефлексы. Для выявления аффективных, вегетативных и наличия расстройств личности пациенты заполняли ряд анкет. Результаты и обсуждение: Пациенты с мигренью с повышенной амплитудой коленных рефлексов имеют высокую вероятность наличия аффективных расстройств (тревога и / или депрессия) и вегетативных расстройств (дисфункциональный респираторный синдром). Отсутствие или «заторможенные» коленные рефлексы могут быть маркером (скринингом) для выявления пациентов с расстройствами личности, вызванными неблагополучной семейной атмосферой в детстве. Выводы: это исследование продемонстрировало клиническую важность коленных рефлексов. Простота и короткое время для их оценки позволяют использовать их в качестве диагностического скрининга функциональных коморбидностей у пациентов мигренью.

Cuvinte-cheie
migrena, reflex patelar, tulburări afective, tulburări vegetative, accentuare de personalitate, tulburări de personalitate, atmosfera precară în copilărie,

migraine, patellar reflex, affective disorders, autonomic disorders, personality accentuation, personality disorders, precarious atmosphere in childhood,

мигрень, коленные рефлексы, аффективные расстройства, вегетативные расстройства, акцентуация личности, расстройства личности, неблагополучная атмосфера в детстве