Câteva gânduri despre traductologie în spațiul român
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
45 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-21 00:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’255.4 (2)
Балканские романские языки (1024)
SM ISO690:2012
LUCHIANCICOVA (METLEAEVA), Miroslava. Câteva gânduri despre traductologie în spațiul român. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr. Ediţia 14, 6 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: "Tipocart Print" SRL, 2020, pp. 128-135. ISBN 978-9975-3392-9-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14, 2020
Colocviul "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european"
Chişinău, Moldova, 6 octombrie 2020

Câteva gânduri despre traductologie în spațiul român


CZU: 811.135.1’255.4
Pag. 128-135

Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 6 noiembrie 2020


Rezumat

În prezența diferitor studii referitoare la traducerea artistică, direcțiile teoretice ale particularităților ei în plan istoric, teoretic și practic de utilizare denotă un larg și neordinar câmp al cercetărilor, deoarece timp îndelungat (chiar și în perioada actuală) față de el se aplica o abordare de sinteză, fără a se evidenția într-un domeniu aparte și analizându-se ca o traducere în general sau, pur și simplu, ignorându-se. În lucrările teoreticienilor contemporani români din domeniul se dă dovadă de o analiză scrupuloasă a traducerilor artistice, a problemelor din domeniu, în ceea ce privește locul traducerii artistice și a traductologiei în sistemul literaturii naționale și mondiale.

In the presence of different studies on artistic translation, the theoretical directions of its particularities in historical, theoretical and practical use denote a wide and unusual field of research, because a long time (even in the current period) applied to it synthesis approach, without being highlighted in a particular field and being analyzed as a translation in general or simply ignored. In the works of contemporary Romanian theorists in the field, there is a meticulous analysis of the artistic translations, of the problems in the field, regarding the place of the artistic translation and of the translatology in the system of national and world literature.

Cuvinte-cheie
traducerea artistică, sistemul literaturii naționale, direcțiile teoretice, limbă intermediară, universalizarea teoriei,

artistic translation, national literature system, theoretical directions, intermediate language, universalization of theory