Finanțarea publică a partidelor politice din Republica Moldova : aspecte juridice și politice
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
245 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-09 15:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.1:329(478) (2)
Государственные финансы в целом (204)
Политические партии и движения (48)
SM ISO690:2012
PUTINĂ, Natalia. Finanțarea publică a partidelor politice din Republica Moldova : aspecte juridice și politice. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol.7, Partea 1, 5 iunie 2020, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2020, pp. 68-77. ISBN 978-9975-88-060-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1, 2020
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 5 iunie 2020

Finanțarea publică a partidelor politice din Republica Moldova : aspecte juridice și politice

Public financing of political parties in the Republic of Moldova: legal and political aspects

CZU: 336.1:329(478)

Pag. 68-77

Putină Natalia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 31 octombrie 2020


Rezumat

Chestiunea finanțelor politice devine tot mai actuală, în cazul în care creșterea cheltuelilor de campanie electorală este tot mai pronunțată. Statele încercă prin politici legislative și financiare să diminueze riscurile generate de finanțarea privată a partidelor politice, prin impunerea unor reguli de transparență și control al bugetelor partidelor, de o potrivă cu alocarea de susbsidii publice pentru finanțarea activității politice și campaniilor electorale. Articolul de față, se va axa pe abordarea comparată a standardelor internațională în matrie de finațare politică, atât privată, cât și publică; metode și bune practici în finanțarea privată și publică; precum și va analiza prevederile și impactul reformei finațării partidelor politice din Republica Moldova asupra creșterii gradului de rapotare financiară a partidelor, asupra dezvoltării instituționale a acestora și diminuarea fenomenului de finațare plutocratică.

The issue of political financing is becoming more and more current, as the increase of election campaign spending is more pronounced. States try through legislative and financial policies to reduce the risks posed by private funding of political parties, imposing rules of transparency and control of parties budgets, simultaneously offering allocation of public subsidies to finance political activity and election campaigns. This article will focus on the comparative approach to international standards in terms of political funding, both private and public; methods and good practices in private and public funding; as well as will analyze the legal regulations and the impact of the reform of the political parties financing in the Republic of Moldova on the increase of the degree of financial reporting of the parties, on their institutional development and diminishing the phenomenon of pluticratic financing.

Cuvinte-cheie
finanțe politice, subsidii publice, partide politice, reforma finațelor politice,

political finances, public subsidies, political parties, political financing reform