Studiu asupra procedurii încheierii, modificării și încetării contractuluiprivind plata pensiei de întreținere
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
331 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-29 18:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.6 (296)
Семейное право. Наследственное право (277)
SM ISO690:2012
CIUDIN, Oxana. Studiu asupra procedurii încheierii, modificării și încetării contractuluiprivind plata pensiei de întreținere. In: Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice. Ediția 5, 10 decembrie 2019, Cahul. Cahul: Tipografia "Centrografic”, 2020, pp. 38-44. ISBN 978-9975-88-037-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 5, 2020
Conferința "Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativ"
5, Cahul, Moldova, 10 decembrie 2019

Studiu asupra procedurii încheierii, modificării și încetării contractuluiprivind plata pensiei de întreținere

CZU: 347.6

Pag. 38-44

Ciudin Oxana
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 26 septembrie 2020


Rezumat

Contractul privind plata pensiei de întreținere este contractul reglementat de Codul familiei care, dă posibilitatea mebrilor familiei și nu numai, ce doresc să își asume întreținerea celor aflați în stare de necesitate, să o poată face. Conținutul contractului poate prezenta clauze care să stabilească condiții care să satisfacă doleanțele părților reeșind din condițiile reale în care acestea se află, atît creditorul cît și debitorul. Legilația familială a Republicii Moldova acordă o atenție deosebită activității de întreținere, astfel reglemetînd categoriile de subiecte între care poate fi stabilită, precum și condițiile în care poate fi realizată.

The contract regarding payment of the maintenance pension is the contract regulated by the Family Code wich gives the posibilitty to thefamily members and not only, to assume the maintenance of those in need, to do so.This kind of the contract may have provisions that establish conditions that can satisfy wishes of the contractual parties, based on real conditions in which they are, both, the creditor and the debitor. The family legislation of the Republic of Moldova pays special attention to the maintenance activity, thus regulating the categories of subjects between which it can be established, as well as the conditions under which it can be carried out.

Cuvinte-cheie
contract, pensie de înteținere, familie, lege, filiaţie, rudenie, debitor si creditor,

contract, maintenance pension, family, law, filiation, kinship, debtor and creditor