Implications for teaching specialized text reading
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
568 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-31 14:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.3:028 (1)
Воспитание. Обучение. Образование (14191)
Библиотечное дело. Библиотековедение (689)
SM ISO690:2012
ZINGAN, Olga. Implications for teaching specialized text reading. In: Journal of Social Sciences, 2020, vol. 3, nr. 3, pp. 29-36. ISSN 2587-3490. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3971953
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Social Sciences
Volumul 3, Numărul 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504

Implications for teaching specialized text reading

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3971953
CZU: 371.3:028

Pag. 29-36

Zingan Olga
 
Technical University of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 21 septembrie 2020


Rezumat

University reading material, apart from its content-area focus, yields significant language input. By assigning a variety of materials to read, students are provided considerable opportunities to assimilate target community language peculiarities and discourse conventions, as they occur in authentic contexts. Our legitimate concern is that the opportunities could be taken advantage of only when students master a good reading competence (RC), correlated with other basic language skills. To begin with, the article examines the importance of RC development for further academic and professional performance of students, in general, and for the acquisition of language proficiency within the English for Specific Purposes (ESP) course, in particular. Second, integrated approach instruction is provided from two perspectives: as a means of boosting students’ receptive and productive skills development and as a way of motivating students to get meaningfully engaged with specialized texts to get deeper domain-related knowledge. Thirdly, it is considered the issue of selecting the specialized text - a sample of disciplinary conventions written by domain experts. Finally, there are suggested some recommendations concerning students’ reading competence development within integrated pedagogy.

Materialul oferit spre lectură în cadrul cursurilor universitare, în afară de focusarea sa pe conținut, asigură un input lingvistic semnificativ. Recomandând studenților o varietate de materiale spre lectură, li se acordă numeroase oportunități de asimilare a particularităților lingvistice și a convențiilor discursului comunității țintă, în felul în care acestea apar în contexte autentice. Preocuparea noastră rezidă în faptul că de eventualele oportunități pot beneficia doar studenții care stăpânesc o bună competență de lectură (CL), desigur, conjugată cu celelalte competențe lingvistice de bază. Înainte de toate, articolul abordează importanța dezvoltării CL asupra calității demersului academic și profesional al studenților, în general, cât și asupra achiziționării competenței lingvistice în cadrul cursului de limba engleză pentru obiective specifice, în particular. În al doilea rând, instruirea bazată pe abordarea integrată a competențelor este prezentată din două perspective: ca mijloc de stimulare a dezvoltării competențelor lingvistice receptive și de producere, la fel și ca o modalitate de motivare a studenților în vederea angajării în lectura de profunzime a textelor de specialitate pentru a obține cunoștințe temeinice din domeniul studiat. În al treilea rând, este abordată problema selectării textului de specialitate - un model al convențiilor disciplinare, scris de experții din domeniu. In final, sunt sugerate recomandări privind dezvoltarea competenței de lectură a studenților-ingineri în cadrul pedagogiei integrate.

Cuvinte-cheie
ESP, content-based reading, integrated communication skills, integrated skill approach, reading-to-learn, specialized text,

abordarea integrată a competențelor, competențe de comunicare integrate, lectură bazată pe conținut, lectura cognitivă, ESP, text specializat

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Implications for teaching specialized text reading">
<meta name="citation_author" content="Zingan Olga">
<meta name="citation_publication_date" content="2020/09/21">
<meta name="citation_journal_title" content="Journal of Social Sciences">
<meta name="citation_issue" content="3">
<meta name="citation_firstpage" content="29">
<meta name="citation_lastpage" content="36">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/JSS-3-2020_29-36.pdf">