Strategii interactive de predare a textului liric
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
624 60
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-10 06:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09:37.02 (1)
Литература на балканских романских языках (1953)
Общие вопросы дидактики и методики воспитания и обучения (996)
SM ISO690:2012
GHERMAN, Oxana. Strategii interactive de predare a textului liric. In: Revistă de știinţe socioumane , 2020, nr. 1(44), pp. 31-46. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 1(44) / 2020 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Strategii interactive de predare a textului liric

Interactive strategies for lyric text teaching

CZU: 821.135.1.09:37.02

Pag. 31-46

Gherman Oxana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 10 septembrie 2020


Rezumat

Prezentul articol conține o serie de recomandări metodice pentru predarea textelor lirice la lecțiile de limbă și literatură română. Sunt prezentate în mod sistematizat strategii didactice și puncte de reper pentru organizarea lecțiilor, având în vedere desfășurarea procesului de receptare a textului liric în câteva etape fundamentale: activități de prelectură (care asigură pregătirea afectivă şi intelectuală a elevilor pentru procesul de decodificare a textului), diverse modalități de lectură a poeziei și activități postlectorale (analiză, interpretare, evaluare și integrare). Pentru fiecare etapă a demersului didactic sunt propuse metode interactive de lucru cu textul liric, care facilitează receptarea eficientă a poeziei de către elevi și stimulează implicarea lor cognitivă, afectivă și creativă în procesul de lucru.

This article contains a series of methodological recommendations for teaching lyrical texts at Romanian language and literature lessons. There are presented in a systematic way different didactic strategies and landmarks for organizing lessons, taking into account the process of learning/ understanding the lyric text in several fundamental stages: pre-reading activities (which ensure the emotional and intellectual preparation of the students for the process of decoding the studying text), various methods of reading poetry at the lesson and post-reading activities (analysis, interpretation, evaluation and integration). For each stage of the didactic approach are proposed some interactive methods of working with the lyric text which facilitate the reception of the poetry by the students and stimulate their cognitive, affective and creative involvement in the working process. Keywords: lyric text, didactic strategies, interaction, affective, intellectual, creative, reception, analysis, interpretation.

Cuvinte-cheie
text liric, strategii didactice, interacţiune, afectiv, intelectual, creativ, receptare, analiză, interpretare,

lyric text, didactic strategies, interaction, affective, intellectual, creative, reception, Analysis, interpretation