Opera lui Ion Creangă în spaţiul est slav. Hermeneutica receptării: 1955-1990
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
199 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-07 15:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09(498) (6)
Литература на балканских романских языках (1468)
SM ISO690:2012
APETRI, Dumitru. Opera lui Ion Creangă în spaţiul est slav. Hermeneutica receptării: 1955-1990. In: Philologia. 2020, nr. 1-2(307-308), pp. 104-113. ISSN 1857-4300.
10.5281/zenodo.3779993
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Opera lui Ion Creangă în spaţiul est slav. Hermeneutica receptării: 1955-1990

Ion Creangă Opera in East slavic space. Hermeneutic reception: 1955-1990


DOI: 10.5281/zenodo.3779993
CZU: 821.135.1.09(498)
Pag. 104-113

Apetri Dumitru
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 8 iulie 2020


Rezumat

In this paper, the process of receiving Ion Creanga’s work in the East-Slavic space is examined through the mediation of two methods of literary interaction: the artistic translation and the critical interpellation. As for the translation, we focused on the process of selecting and editing the texts of the great classic. In order to give the reader a more comprehensive picture of this process, we have attached to our commentary the bibliography of Russian and Ukrainian translations made not only in the Russian Federation and Ukraine, but also in the Republic of Moldova and Romania. The bibliographic materials and those of the critical evaluations, which attend these editions are treated as forms of valuable literary receiving. The summary considerations on the act of artistic interpretation and the detailed examination of critical evaluations have resulted in a series of findings and conclusions, of which the following are worth of mentioning: a good part of the interpretations that accompany the Russian editions refer to bio-bibliographic data, which sometimes denotes the vulgar sociology (the privilege of time), but the reader has also benefited from important meditations of originality, charm and uniqueness of Creanga’s work; it is regrettable the absence in the cultural areas included in the viewfinder of some monographic studies devoted to the most important Romanian prose writer, as well as the stopping of the process of receiving the immortal work of Ion Creanga during the last three decades.

În lucrarea de faţă este examinat procesul de receptare a operei lui Ion Creangă în spaţiul est-slav prin mijlocirea a două modalităţi de interacţiune literară: traducerea artistică şi interpretarea critică. Cât priveşte traducerea ne-am axat pe procesul de selectare şi editare a textelor marelui clasic. Pentru a-i oferi cititorului o imagine cât mai cuprinzătoare a acestui proces, am ataşat comentariului nostru bibliografia traducerilor ruseşti şi ucrainene efectuate nu numai în Federaţia Rusă şi Ucraina, dar şi în Republica Moldova şi în România. Materialele de ordin biobliografic şi cele de genul evaluărilor critice, care însoţesc ediţiile luate în discuţie, sunt tratate ca forme de receptare literară valorică. Considerentele sumare asupra actului de tălmăcire artistică şi examinarea detaliată a evaluărilor critice s-au soldat cu un şir de constatări şi concluzii, dintre care merită o menţiune aparte următoarele: o bună parte dintre interpretările ce însoţesc ediţiile ruseşti se referă la date biobibliografice, care, pe alocuri, denotă sociologism vulgar (apanaj al timpului), dar cititorul a beneficiat şi de meditaţii importante privind originalitatea, farmecul şi unicitatea operei crengiene; este regretabilă absenţa în zonele culturale cuprinse în vizor a unor studii monografice consacrate celui mai de seamă prozator român, precum şi stoparea procesului de receptare a operei nemuritoare a lui Ion Creangă în ultimele trei decenii.

Cuvinte-cheie
translation, critical interpretation, reception, original, uniqueness, mastery,

traducere, interpretare critică, receptare, originalitate, unicitate, măiestrie