Solidaritatea europeană: între tradiție și provocările actuale
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
418 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-28 12:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327(4) (53)
Международные отношения. Мировая политика. Внешняя политика (1221)
SM ISO690:2012
POPOVICI, Angela. Solidaritatea europeană: între tradiție și provocările actuale. In: Administrarea Publică. 2020, nr. 2(106), pp. 71-79. ISSN 1813-8489.
10.5281/zenodo.3875051
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489

Solidaritatea europeană: între tradiție și provocările actuale

European solidarity: between tradition and current challenges

Европейская солидарность: между традициями и текущими проблемами

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3875051
CZU: 327(4)

Pag. 71-79

Popovici Angela
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 iunie 2020


Rezumat

This study examines the issue of European solidarity as an idea and as a reality, which has had and still has a central role in European construction. Based on the fact that the principle of solidarity underlies the mechanisms by which the EU operates as a political system, the instruments with which Community solidarity is strengthened have been analyzed. It also looked at how various global crises and challenges have affected solidarity within the EU. At the same time, it is argued that under the conditions when states increasingly oppose the principle of pooling risks and resources, and compensation and redistribution mechanisms remain national prerogatives, only by continuing political integration can the EU unite states and peoples around a common vision, while (re) finding intra-European solidarity and establishing a democratic Europe.

În prezentul studiu se examinează problema solidarității europene ca idee și ca realitate, care a avut și are un rol central în construcția europeană. Pornind de la faptul că principiul solidarității stă la baza mecanismelor de funcționare ale UE ca sistem politic, au fost analizate instrumentele cu ajutorul cărora este consolidată solidaritatea comunitară. De asemenea, a fost analizat modul în care diverse crize și provocări globale au afectat solidaritatea în cadrul UE. Totodată se argumentează ideea că în condițiile când statele se opun din ce în ce mai mult principiului punerii în comun a riscurilor și resurselor, iar mecanismele de compensare și redistribuire rămân prerogative naționale, doar prin continuarea integrării politice, UE poate uni statele și popoarele în jurul unei viziuni comune, concomitent cu (re)găsirea solidarității intraeuropene și instituirea unei Europe democratice.

Cuvinte-cheie
European Union, European construction, solidarity, crisis, national interest, assistance, supranational structures, risks, cohésion,

Uniunea Europeană, construcția europeană, solidaritate, criză, interes național, asistență, structuri supranaționale, riscuri, coeziune