Metodologia proiectării generatorului asincron autoexcitabil
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
856 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-21 15:07
SM ISO690:2012
BERZAN, Vladimir; BÎRLĂDEAN, Alexandru; TÎRŞU, Mihai. Metodologia proiectării generatorului asincron autoexcitabil. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 35-43. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070

Metodologia proiectării generatorului asincron autoexcitabil

Pag. 35-43

Berzan Vladimir, Bîrlădean Alexandru, Tîrşu Mihai
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

В статье изложена методология проектирования асинхронного генератора с емкостным самовозбуждением. Известно, что его проектирование возможно на основе серийного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. При таком подходе проектирования переделывается только обмотка статора электрической машины, что позволяет с минимальными затратами реализовать создание генератора. Поэтому, методология проектирования, оптимизация расчетов, разработка схемы статорной обмотки и системы возбуждения приобретают не только практический интерес, а также могут быть полезными для специалистов в области электрических машин при проектировании асинхронных генераторов.

În articol este prezentată metodologia proiectării generatorului asincron cu autoexcitaţie capacitivă. Este ştiut că proiectarea lui este posibilă pe baza motorului asincron cu rotor în scurtcircuit produs în serie. Astfel, de abordare a proiectării permite numai modificarea înfăşurării statorice a maşinii electrice, ce permite cu cheltuieli minimale a realiza crearea generatorului. Iată de ce, metodologia proiectării, optimizarea calculelor, elaborarea schemei înfăşurării statorice şi sistemului de excitaţie, prezintă nu numai un interes practic, dar şi poate fi de folos pentru specialiştii din domeniul maşinilor electrice la proiectarea generatoarelor asincrone

The paper sets out the methodology of designing an asynchronous generator with capacitive selfexcitation. It is known that its design is possible on the basis of serial synchronous motor with squirrel cage rotor. With this approach, the design reworked only the stator winding of electrical machines, making it costeffectively implement the creation of the generator. Therefore, the methodology for the design, optimization calculations, the development scheme and the stator winding excitation system gain, not only of practical interest, and may also be useful for specialists in the field of electrical machines in the design of asynchronous generators.

Cuvinte-cheie
metodologie, generator asincron, excitaţie capacitivă, condensator,

autoexcitaţie

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-10398</doi_batch_id>
<timestamp>1652999622</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Problemele Energeticii Regionale</full_title>
<issn media_type='print'>18570070</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<issue>1(18)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Metodologia proiectării generatorului asincron autoexcitabil</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Vladimir</given_name>
<surname>Berzan</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Alexandru</given_name>
<surname>Bîrlădean</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Mihai</given_name>
<surname>Tîrşu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>35</first_page>
<last_page>43</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>