IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)26
  2020  (1 din 2)26
  2019  (2 din 2)61
  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)35
  2015  (2 din 2)43
  2014  (3 din 2)49
  2013  (2 din 2)25
  2012  (1 din 2)12
  2011  (1 din 2)20
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • B (2019.07.09-2023.07.09)
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole40918618434933966425
Volume1925975930
Total4282121594423

Vizualizări   1286Descărcări   87

Conţinutul numărului de revistă

Evoluția competențelor instituțiilor Uniunii Europene în domeniul politicii externe

9-38

CZU: 327:341.1(4)

Beniuc Valentin, Beniuc Liliana

Coalițiile de guvernare în statele democratice: condiții de multiplicare a rezultatelor

39-56

CZU: 321.7:328(4+478)

Ursu Valentina

Marea Neagră şi Marea Mediteraneană – unitate sau vecinătate? Locul regiunii de Nord-Vest a bazinului Mării Negre în regiunea mediteraneană

57-77

CZU: 908(262.2+262.5)

Галкина Тамара, Герцен Андрей, Герцен Ольга, Кукушкина Наталья

Cooperarea transfrontalieră România – Republica Moldova. Studiu de caz: evaluarea proiectului SMURD

78-94

CZU: 339.9:61(478+498)

Țoca Constantin-Vasile, Morozan Aliona

Conflictul Israeliano-Palestinian și încercările de soluționare ale lui în cadrul relațiilor dintre părți, la începutul secolului al XXI-lea (2001-2009)

95-109

CZU: 327.56(33)

Саиед Саиед, Назария Сергей

Aportul studenţilor străini în dezvoltarea învăţământului superior din Israel şi statele din Bazinul Mării Negre

110-120

CZU: 378(33+4)

Сирота Юлия

Tehnologiile Informaţionale – un domeniu prioritar de cooperare a Republicii Moldova în Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

121-126

CZU: 004(4+478)

JEL: L15, L86, L96, O31

Bădărău Elena, Andreeva Tatiana

Rolul diplomației economice în consolidarea competitivității naționale și a securității economice

127-147

CZU: 341.7:330.12

JEL: F5; F520; F590; F600

Головатая Людмила

Aspecte teoretice actuale ale comerțului internațional și contemporanietatea

148-159

CZU: 339.5.01

JEL: F4, F13

Кротенко Ирина, Чернова Eлена, Мироненко Екатерина

Interdependența dintre procesele de migrație și securitatea economică în Azerbaijan

160-170

CZU: 314.74[338+316](575)

JEL: F22, F24, J08, O15

Головатая Людмила, Аскерова Симузер

Problemele administrației ministeriale în contextul armonizării legislației naționale la standardele europene

171-178

CZU: 323/324

Stamatin Ştefan, Gureu Valeriu

Necesitatea perfecționării reglementărilor finanțării întreprinderilor din spectrul mediului de afaceri al ÎMM-urilor

179-191

CZU: 334.7:65.012

Cojocaru Eugenia, Susanu Mihai Claudiu

Sarcina justiției în cazurile civile: rezoluția cauzei sau protecția dreptului ca criteriu de evaluare a eficienței răspunderii civile

192-200

CZU: 34.037:347

Короед Сергей, Быргэу Михаил

Unele aspecte privind reglementarea cooperării transfrontaliere în domeniul activității de întreprinzător a întreprinderilor mici și mijlocii

201-211

CZU: 339.9:34

Susanu Mihai Claudiu

The evolution of the competences of the European Union´s institutions in the foreign policy field

212-241

CZU: 327:341.1(4)

Benyuk Valentin, Beniuc Liliana

Government coalitions in democratic states: conditions of multiplication of the results

242-258

CZU: 321.7:328.1(4+478)

Ursu Valentina

Black Sea and Mediterranean Regions – unity or neighborhood? Location of the North-Western Black Sea Region in the Mediterranean Region

259-277

CZU: 908(262.2+262.5)

Galchina Tamara, Herzen Andrey A., Herzen O., Cucușchina Natalia

Transfrontal Cooperation Romania - Republic of Moldova. Case Study: evaluation of SMURD project

278-293

JEL: 339.9:61(478+498)

Țoca Constantin-Vasile, Morozan Aliona

Israeli-Palestinian Conflict and attempts of its settlement in the framework of relationships between parties at the beginning of the XXI century (2001-2009)

294-306

CZU: 327.56(33)

Sayed Sayed, Nazaria Sergiu

Contribution of foreign students to the development of higher education in Israel and in the Black-Sea Countries

307-317

CZU: 378(33+4)

Sirota Julia

Informational Technologies - primary field of the Republic of Moldova cooperation in the Strategy of the European Union for the Danube Region

318-322

CZU: 004(4+478)

JEL: L15, L86, L96, O31

Bădărău Elena, Andreeva Tatiana

The role of economic diplomacy in enhancing national competitiveness economic security

323-339

CZU: 341.7:330.12

JEL: F5; F520; F590; F600

Golovataya Lyudmila

Current theoretical aspects of international trade and modernity

340-349

CZU: 339.5.01

JEL: F4, F13

Crotenco Irina, Cernova Elena, Mironenco Ecaterina

Interrelation of migration processes and economic security in Azerbaijan

350-358

CZU: 314.74[338+316](575)

JEL: F22, F24, J08, O15

Golovataya Lyudmila, Askerova Simuzer

Problems of the ministerial administration in the context of the harmonization of the national legislation with the european standards

359-366

CZU: 323/324

Stamatin Ştefan, Gureu Valeriu

The need for the improvement of financing regulations for enterprises from the Business Environment of SMES

367-378

CZU: 334.7:65.012

Cojocaru Eugenia, Susanu Mihai Claudiu

Objects of justice in civil cases: resolution of case or protection of right, as criteria for  evaluation of effectiveness of civil litigation

379-386

CZU: 34.037:347

Koroed Sergey, Bîrgău Mihail

Some aspects on the regulation of transfrontal cooperation in the field of Entrepreneurship of Small and Medium-Sized Enterprises

387-396

CZU: 339.9:34

Susanu Mihai Claudiu

Recenzie La volumul: „Europa socială în 100 de termeni. Incursiuni în cultura socială și instituțională a spațiului european”, Coordonatori: Gabriela Goudenhooft, Alina-Carmen Brihan, Ioan Horga, publicat cu sprijinul Comisiei Europene,

397-399
Roşca Ludmila