IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-24 18:25
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)26
  2019  (2 din 2)61
  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)35
  2015  (2 din 2)43
  2014  (3 din 2)49
  2013  (2 din 2)25
  2012  (1 din 2)12
  2011  (1 din 2)20
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • B (2019.07.09-2023.07.09)
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole38375709184137064
Volume1812986529
Total401886952370

Vizualizări   595Descărcări   55

Conţinutul numărului de revistă

Философские аспекты системного осмысления инновационности, инновационной безопасности в контексте методов и методологии исследования

11-24

CZU: 001.8:1

Сакович Василий

Миссия Генерала Савари и Россия после подписания Тильзитского Мира

25-40

CZU: 93:341.24(470+44)

Соколов Oлег, Есченко Aнастасия

Мюнхенский Сговор: некоторые мифы

41-44

CZU: 93:327.5:341.24(430+437)

Суржик Дмитрий

Ideile politice ale diplomatului Alexandru Scarlat Sturza

45-58

CZU: 341.71

Moşin Octavian

Analiza procesului de implementare a Acordului de Asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova prin prisma raporturilor oficiale și de alternativă

59-71

CZU: 341.176(4)+327(478)

Beniuc Liliana

SUA versus China: întâietatea în diplomaţia economică mondială

72-86

CZU: 341.76(73-510)

JEL: E61, C78

Cazacu Vitalie, Pletniov Vlad

Перспективы развития новой экономики в Республике Молдова в контексте реализации Стратегии ЕС по Дунайскому Региону

87-93

CZU: 330.34(478)+338.2(4)

JEL: E66, F63, O11

Андреева Татьяна, Бэдэрэу Eлена, Головатая Людмила

Vulnerabilitatea principalelor culturi agricole la riscul de secetă în Republica Moldova

94-101

CZU: 63:338.18(478)

JEL: E71, Q19

Nirean Elena, Mitriuc Marcelia

Mobilitatea academică – un punct important în dezvoltarea Strategiei regiunii Dunării

102-106

CZU: 001.1:338

JEL: J60, D83, I25

Bădărău Elena, Brovca Ghenadii

Анализ международной торговли текстильными изделиями в Молдове

107-118

CZU: 677(478):339.5

JEL: B17, L67, H83

Чернова Eлена

Англо-Египетский Договор 1936 г. как завершающий этап политико-правового оформления модели «Завуалированного Протектората»

119-139

CZU: 93:341.24(410+620)

Сажимбаев Aлексей

Spațiul Schengen un Vis sau Realitate?

140-151

CZU: 341.1:341.24(100)

Roşca Ludmila, Pipa Donila, Bajraktari Ardiola

Regimul de tutelă și mandat - modalități de exercitare a competențelor teritoriale ale statului în dreptul internațional public

152-159

CZU: 341.1/.8+342.15

Cernomoreţ Sergiu, Cazacu Doina

Noțiuni generale privind libertatea individuală a persoanei

160-166

CZU: 342.721

Guţanu Eugen, Staver Liliana

Curtea Constituțională – unica autoritate de jurisdicție constituțională în sistemul de drept din Republica Moldova

167-183

CZU: 342.565.2(478)

Dabija Tatiana

The psychological aspects of the system comprehension of innovation and innovative security in the methods and study methodology context

184-195

CZU: 001.8:1

Sakovici Vasilii

Mission of General Savari and Russia after signing of the Tilzit world

196-209

CZU: 93:341.24(470+44)

Socolov Oleg, Eschenko Anastasia

Munich Agreement: some myths

210-213

CZU: 93:327.5:341.24(430+437)

Surzhik Dmitry

Political ideas of the Diplomat Alexandru Scarlat Sturza

214-227

CZU: 341.71

Moşin Octavian

Analysis of the implementation process of the Association Agreement between the European Union and the Republic of Moldova through official and alternative reports

228-240

CZU: 341.176(4)+327(478)

Beniuc Liliana

USA versus China: primacy in global economic diplomacy

241-254

CZU: 341.76(73-510)

JEL: E61, C78

Cazacu Vitalie, Pletniov Vlad

Prospects for the development of the new economy in the Republic of Moldova in the context of the implementation of the EU Strategy for the Danube Region

255-260

CZU: 330.34(478)+338.2(4)

JEL: E66, F63, O11

Andreeva Tatiana, Bădărău Elena, Golovataya Lyudmila

The vulnerability of main agricultural crops at risk of drought in the Republic of Moldova

261-268

CZU: 63:338.18(478)

JEL: E71, Q19

Nirean Elena, Mitriuc Marcelia

Academic mobility an important point in the development of the Strategy of the Danube Region

269-273

CZU: 001.1:338

JEL: J60, D83, I25

Bădărău Elena, Brovka Ghennadi

Analysis of International Trade in textile products in Moldova

274-284

CZU: 677(478):339.5

JEL: B17, L67, H83

Cernova Elena

The Anglo-Egyptian Treaty of 1936 as the final stage of political-legal formulation of the model of «Veiled Protectorate»

285-302

CZU: 93:341.24(410+620)

Sagimbaev Aleksey

The Schengen Area a Dream or Reality?

303-314

CZU: 341.1:341.24(100)

Roşca Ludmila, Pipa Donila, Bajraktari Ardíola

The trusteeship and mandate systems - methods of exercising the territorial jurisdiction of the state in public international law

315-322

CZU: 341.1/.8+342.15

Cernomoreţ Sergiu, Cazacu Doina

General notions of individual freedom

323-329

CZU: 342.721

Guţanu Eugen, Staver Liliana

The Constitutional Court - the only authority of constitutional jurisdiction in the legal system of Republic of Moldova

330-346

CZU: 342.565.2(478)

Dabija Tatiana

AVIZ cu privire la rezultatele obținute în cadrul proiectului „Responsabilitatea socială a guvernanței publice – componentă majoră a dezvoltării relațiilor dintre România și Republica Moldova”, cifrul Proiectului 16.80013.16.06.26/Ro, Direcția strategică – Patrimoniul național și dezvoltarea societății

347-349
Beniuc Valentin

A V I Z la teza de doctor habilitat în ştiinţe politice: Dimensiuni bioetice ale securităţii umane: abordare politologică, elaborată de SPRÎNCEAN Serghei, doctor în politologie, conferenţiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM

350-353
Roşca Ludmila