IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-01 14:17
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)26
  2019  (2 din 2)61
  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)35
  2015  (2 din 2)43
  2014  (3 din 2)49
  2013  (2 din 2)25
  2012  (1 din 2)12
  2011  (1 din 2)20
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • B (2019.07.09-2023.07.09)
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole383121058244737064
Volume1818391624
Total4011394493071

Vizualizări   1069Descărcări   19

Conţinutul numărului de revistă

Безопасность в контексте диалектической взаимосвязи научно-технического прогресса, инновационной модернизации и теорий международных отношений

11-33

CZU: 327

Sakovici Vasilii

Кризис молодой Европы: политика против рынка

34-47

CZU: 316.334:[32+339.13](4)

Paparizos Antonios

Integrarea socială a migranţilor prin cunoaştere şi comunicare. Abordare holistă

48-65

CZU: 327.58

Roşca Ludmila

Эффективность государственной политики Республики Молдова по созданию условий для перехода на инновационный путь развития

66-81

CZU: [323+338.22](478)

Sakovici Vasilii, Cvilincova Elizaveta, Ţîbuleac Ştefan

Dimensiunea teoretică a securităţii naţionale a Republicii Moldova în contextul proceselor de globalizare 

82-94

CZU: 327(478)

Afanas Nicolai

Внешнеэкономические связи Словацкой Республики и их влияние на становление словацкой государственности

95-102

CZU: [321.013+339](437.6)

JEL: F02, F00

Lipkova Ludmila

Dezvoltarea regională şi concentrarea activităţii economice

103-111

CZU: [332.1+327+339.9](478+4)

JEL: P25

Gherman Olimpiu, Zaharco Silvia

Влияние феномена “утечки умов” на экономическое развитие государства

112-118

CZU: [331.556.44+314.74]:338

JEL: 24, E00

Golovataia Ludmila, Skutova Daniela

Riscurile şi încredrea în spaţiul Uniunii Europene după Brexit

119-125

CZU: 327(4)+339.9

JEL: D81, F02

Lazari Silvia, Cojocaru Virginia

Problemele creşterii eficienţei pieţii comerţului electronic

126-130

CZU: 339.13:004.738.5

Bădărău Elena, Ceban Angela

Natura juridică a medierii şi implementarea ei în soluţionarea litigiilor civile şi cele cu element de extraneita

131-139

CZU: 347.919+341.623

Cojocaru Eugenia, Tuni Corneliu

Recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine

140-147

CZU: 341.638

Buruiană Ion

Viitorul Uniunii Europene, prin prisma evenimentelor actuale

148-167

CZU: 327(4)

Lazari Constantin

Perspectivele dreptului penal al Uniunii Europene

168-182

CZU: 341.4(4)

Melnic Violeta

Părţile în procesul civil. Experienţa Republicii Moldova

183-191

CZU: 347.921(478)

Balan Andrei

Security in the context of dialectic interaction of technical-scientific progress, innovative modernization and international relations theories

192-210

CZU: 327

Sakovici Vasilii

Young Europe’s crisis: policy against the market

221-224

CZU: [327+339.1](4)

Paparizos Antonios

Migrants’ social integration through understanding and communication. Holistic approach

225-241

CZU: 327.58+314.74:316.4.063.3

Roşca Ludmila

Effectiveness of the Republic of Moldova’s state policy in creating conditions for the transition to an innovative development path

242-253

CZU: [323+338.22](478)

Sakovici Vasilii, Cvilincova Elizaveta, Ţîbuleac Ştefan

Theory of the Republic of Moldova’s national security issues in the context of globalization processes

254-267

CZU: 327(478)

Afanas Nicolai

Foreign economic relations of the slovak republic and their influence on the formation of slovak statehood

268-274

CZU: [321.013+339](437.6)

JEL: F02, F00

Lipkova Ludmila

Regional development and economic activity concentration  

275-284

CZU: [332.1+327+339.9](478+4)

JEL: P25

Gherman Olimpiu, Zaharco Silvia

Brain-drain influence on economic development of a state

285-290

CZU: [331.556.44+314.74]:338

JEL: J24, E00

Golovataia Ludmila, Skutova Daniela

Risks and confidence in the european area after Brexit

291-296

CZU: 327(4)+339.9

JEL: D81, F02

Lazari Silvia, Cojocaru Virginia

The problems of e-commerce market efficiency growth

297-302

CZU: 339.13:004.738.5

JEL: F18

Bădărău Elena, Ceban Angela

Legal nature and implementation of mediation in solving civil litigations and those with extraneity elements at thr international level

303-311

CZU: 347.918+341.623

Cojocaru Eugenia, Tuni Corneliu

Recognition and enforcement of foreign arbitration judgments

312-320

CZU: 341.638

Buruiană Ion

The future of the European Union, in the light of current events

321-338

CZU: 327(4)

Lazari Constantin

Perspectives for the development of the european union criminal law

339-353

CZU: 341.4(4)

Melnic Violeta

The parties in the civil lawsuit. the Republic of Moldova’s experience

354-361

CZU: 347.921(478)

Balan Andrei

Cooperarea interuniversitară în domeniile cercetării şi mobilităţii academice

362-365

CZU: 378.12:001.89(478+4)

Roşca Ludmila

Recenzie la cursul universitar: “Filosofia integrării europene”, elaborat de Ludmila Roşca, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar la Catedra Ştiinţe Politice a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova

366-371

CZU: 327(478+4)

Sprincean Serghei

Recenzie la lucrarea: „Bioetică: curs universitar de bază”, elaborat de Teodor N.Ţîrdea, doctor habilitat în filosofie, profesor,  Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

372-378

CZU: 17

Roşca Ludmila