Hepatitele virale B, C și D în Republica Moldova: realizări și probleme
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
266 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-19 14:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-002S72 (2)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1103)
SM ISO690:2012
SPÎNU, Constantin; SAJIN, Octavian; ISAC, Maria; STRATULAT, Silvia; HALACU, Ala; SPÎNU, Igor; PARASCHIV, Angela; SUVEICĂ, Luminiţa; ROŞCA, Andrei; MIRON, Aliona. Hepatitele virale B, C și D în Republica Moldova: realizări și probleme. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2019, nr. 4(82), pp. 352-363. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687

Hepatitele virale B, C și D în Republica Moldova: realizări și probleme

Viral hepatitis B, C and D in the Republic of Moldova: achievements and problem

Вирусные гепатиты В, С и D в Республике Молдова:достижения и проблемы


CZU: 616.36-002S72
Pag. 352-363

Spînu Constantin1, Sajin Octavian1, Isac Maria1, Stratulat Silvia1, Halacu Ala1, Spînu Igor1, Paraschiv Angela2, Suveică Luminiţa2, Roşca Andrei3, Miron Aliona1
 
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
 
Disponibil în IBN: 31 martie 2020


Rezumat

Realizarea primelor trei Programe Naționale de combatere a hepatitelor virale B, C și D în Republica Moldova, începând cu anul 1997, a condus la reducerea semnii cativă a morbidității prin hepatitele virale B, C și D acute, dar pe fundalul incidenței sporite a hepatitelor virale cronice, unde indicatorii îi depășesc vădit pe cei din țările Comunității Europene. Studiile realizate demonstrează că contingentele de populație cu risc sporit de infectare continuă să prezinte un potențial înalt ca sursă reală de infectare cu virusurile hepatice nominalizate pentru alte categorii de populație. Ca urmare a utilizării tehnicilor de biologie moleculară, au fost evidențiate genotipurile și subgenotipurile virusurilor hepatitelor B, C și D în special la contingentele de populație cu risc sporit de infectare, demonstrând că unele posedă un potențial înalt de cronicizare, cu evoluție spre ciroză și cancer hepatocelular. Utilizarea produselor antivirale de ultimă generație recomandate de OMS pentru tratamentul hepatitelor virale B și C a demonstrat o ei cacitate înaltă nu numai terapeutică, ci și proi lactică, manifestată prin reducerea numărului de bolnavi purtători de virusuri și a noilor focare. Este important de menționat că prejudiciul economic prevenit ca urmare a realizării Programelor Naționale de combatere a hepatitelor virale în perioada 1997-2015 a constituit 822.453 mii lei, pe când cheltuielile din bugetul de stat pentru realizarea acestor programe au alcătuit 84.618,5 mii lei. Realizarea integrală a prezentului Program de combatere a hepatitelor virale B, C și D în contextul Planului Strategic al OMS de eliminare a hepatitelor virale parenterale până în anul 2030 va avea un benei ciu socioeconomic extrem de important pentru Republica Moldova.

h e implementation of the i rst three National Programs against viral hepatitis B, C and D in the Republic of Moldova since 1997 has allowed to signii cantly reduce morbidity of acute viral hepatitis B, C and D, but on the increased background of incidence of chronic viral hepatitis the indicators clearly outweigh those in the European Community. Studies have shown that the contingent of population at high risk of infection continues to show a high potential as a real source of infection with viral hepatitis viruses for other population categories. As a result of the use of molecular biology techniques, the genotypes and subgenotypes of hepatitis B, C and D viruses have been highlighted, particularly in contingent of population at high risk of infection, demonstrating that some have a high potential for chronicization with progression to cirrhosis and hepatocellular cancer. Using of next-generation antiviral drugs in the treatment of viral hepatitis B and C recommended by the WHO has shown a high, not only therapeutic but also prophylactic ei cacy manifested by reducing the number of virus-bearing patients, and new outbreaks. It is important to note that the economic prejudice prevented by the implementation of the National Programs against viral hepatitis during the period 1997-2015 amounted to 822.453 thousand lei, while the spending from the State Budget for the implementation of the nominated programs amounted to 84.618.5 thousand lei. h e full implementation of the current Program for combating viral hepatitis B, C and D in the context of the WHO Strategic Plan for the elimination of parenteral viral hepatitis by 2030 will have a very important socio-economic benei t for the Republic of Moldova.

Реализация первых трех Национальных программ по борьбе с вирусными гепатитами B, C и D в Республике Молдова с 1997 года позволила значительно снизить заболеваемость острыми вирусными гепатитами B, C и D, но на фоне высокого уровня заболеваемости хроническими вирусными гепатитами, показатели явно перевешивают показатели стран Европейского Cоюза. Исследования показали, что среди групп населения с высоким риском инфицирования все еще присутствует высокий потенциал в качестве реального источника заражения вирусами гепатитов для других категорий населения. В результате использования методов молекулярной биологии были выделены генотипы и субгенотипы вирусов гепатитов B, C и D, особенно среди групп с высоким риском инфицирования, демонстрируя, что некоторые имеют высокий потенциал к хронизации и прогрессированию к циррозу и гепатоцеллюлярного рака. Использование противовирусных препаратов последнего поколения для лечения вирусных гепатитов В, C и D, рекомендованных ВОЗ, продемонстрировало не только высокую терапевтическую, но и профилактическую эффективность за счет сокращения числа вирусоносителей и новых очагов инфекции. Важно отметить, что предотвращённый экономический ущерб в результате реализации Национальных программ по борьбе с вирусными гепатитами в период 1997–2015 годов составил 822.453 тысяч леев, а расходы государственного бюджета на реализацию указанных программ составили 84.618,5 тысяч леев. Полная реализация текущей Программы по борьбе с вирусными гепатитами B, C и D в контексте Стратегического плана ВОЗ по элиминации парентеральных вирусных гепатитов к 2030 году будет иметь важное социально-экономическое значение для Республики Молдова.

Cuvinte-cheie
hepatite acute, hepatite cronice, grupe de risc, genotip al hepatitelor virale B, C și D,

acute hepatitis, chronic hepatitis, risk group, viral hepatitis B, C and D genotypes,

острый гепатит, хронический гепатит, группы риска, генотипы вирусных гепатитов В, С и D