Prevalence and antimicrobial resistance profiles of salmonella spp. and campylobacter spp. in human and broiler chicken in Republic of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
247 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-22 17:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.98:578/.579:615.015.8(478) (1)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (248)
Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie (763)
SM ISO690:2012
HALACU, Ala; BURDUNIUC, Olga; PRUDNICIONOC, Svetlana; DUPOUY, Eleonora; ILGUNOVA, Tatiana; BIVOL, Maria; COTEŢ, Olga. Prevalence and antimicrobial resistance profiles of salmonella spp. and campylobacter spp. in human and broiler chicken in Republic of Moldova. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2019, nr. 4(82), pp. 316-324. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687

Prevalence and antimicrobial resistance profiles of salmonella spp. and campylobacter spp. in human and broiler chicken in Republic of Moldova

Prevalența și profilurile de rezistență antimicrobiană a Salmonella spp. și Campylobacter spp. izolate de la oameni și din carnea de pui în Republica Moldova

Распространенность и профили антимикробной резистентности Salmonella spp. и Campylobacter spp., изолированных от людей с диареей и цыплят-бройлеров в Республикe Молдова


CZU: 616.98:578/.579:615.015.8(478)
Pag. 316-324

Halacu Ala1, Burduniuc Olga1, Prudnicionoc Svetlana1, Dupouy Eleonora2, Ilgunova Tatiana1, Bivol Maria1, Coteţ Olga1
 
1 National Agency for Public Health,
2 Food and Agriculture Organization (FAO) of United Nations
 
Disponibil în IBN: 31 martie 2020


Rezumat

Foodborne diseases represent a significant public health burden and important cause of morbidity and mortality, and a signii cant impediment to socioeconomic development worldwide. In same time, antimicrobial resistance (AMR) of the Salmonella spp. and Campylobacter spp. is an increasingly threat to global public health that requires action across all countries, government sectors and society, which is linked to irrational antimicrobial use in human sector and food animals. We aimed to get insight on the occurrence and AMR of Salmonella spp. and Campylobacter spp. isolated from humans with diarrhea and broiler chicken in Moldova, as such obtained results can evidence base and help national policy making to make decisions and take necessary measures for reducing the spread of strains resistant to antimicrobial.

Bolile cu factor de transmitere alimentar reprezintă o povară importantă pentru sănătatea publică, constituie o cauză majoră a morbidității și mortalității și un impediment semnii cativ pentru dezvoltarea socioeconomică la nivel mondial. În același timp, rezistența antimicrobiană (AMR) a speciilor Salmonella spp. și Campylobacter spp. este o amenințare din ce în ce mai mare pentru sănătatea publică la nivel global, care necesită acțiuni în toate țările, în sectoarele guvernamentale și în societate, amenințare rezultată din utilizarea irațională a antimicrobienelor în sectorul uman și în hrana animalelor. Ne-am propus să înțelegem apariția AMR a Salmonella spp. și Campylobacter spp. izolate de la oameni cu diaree și din carne de pui broiler din Moldova, astfel că rezultatele obținute pot deveni o bază pentru elaborarea politicilor naționale, prin care s-ar lua decizii și măsurile necesare pentru reducerea răspândirii tulpinilor rezistente la antimicrobiene.

Болезни пищевого происхождения представляют собой серьезное бремя для общественного здравоохранения и являются важной причиной заболеваемости и смертности, а также значительным препятствием для социально-экономического развития во всем мире. В то же время устойчивость Salmonella spp. и Campylobacter spp. к противомикробным препаратам во всем мире становится все более серьезной угрозой для общественного здравоохранения, которая требует действий во всех странах, государственных секторах и обществе, что связано с нерациональным использованием противомикробных препаратов в человеческом секторе и в кормах для животных. Мы стремились получить представление о происхождении устойчивости к противомикробным препаратам Salmonella spp. и Campylobacter spp., изолированных от людей с диареей и цыплят-бройлеров, так как полученные результаты могут послужить доказательной базой и помочь в разработке национальной политики для принятия решений и необходимых мер для сокращения распространения штаммов, устойчивых к противомикробным препаратам.

Cuvinte-cheie
Salmonella spp., Campylobacter spp., antimicrobial resistance,

Salmonella spp., Campylobacter spp., rezistență la preparatele antimicrobiene,

Salmonella spp., Campylobacter spp., антимикробная резистентность