Evoluția cercetării expunerii populației la radiații ionizante naturale în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
510 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-31 18:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.876(478) (1)
Accidente. Riscuri. Hazarduri. Prevenirea accidentelor. Protecţie personală. Siguranţă (112)
SM ISO690:2012
COREŢCHI, Liuba; BAHNAREL, Ion; BĂLĂNEL, Vasile; COJOCARI, Alexandra; CĂPĂŢINĂ, Angela; GÎNCU, Mariana. Evoluția cercetării expunerii populației la radiații ionizante naturale în Republica Moldova. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2019, nr. 4(82), pp. 151-156. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873

Evoluția cercetării expunerii populației la radiații ionizante naturale în Republica Moldova

The development of the national research of population exposure to natural ionizing radiation in the Republic of Moldova

Развитие национального исследования воздействия естественного ионизирующего излучения на население в Республике Молдова

CZU: 614.876(478)

Pag. 151-156

Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Bălănel Vasile, Cojocari Alexandra, Căpăţină Angela, Gîncu Mariana
 
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
 
Disponibil în IBN: 30 martie 2020


Rezumat

În articol sunt prezentate rezultatele principale în domeniul monitoringului surselor de radiații ionizante naturale, inclusiv radonul, pe teritoriul Republicii Moldova: în locuințe și alte edii cii social-culturale, în sol și în apele subterane și de suprafață. Datele demonstrează că în circa 40% din aerul interior din localitățile investigate, concentrația radonului depășea nivelurile naționale de referință. Concentrația radonului în sol varia în funcție de tipul și structura acestuia, iar în diverse tipuri de apă corespundea normelor naționale și europene. În baza rezultatelor obținute se propune elaborarea Strategiei și a Planului național de acțiuni în vederea controlului, diminuării și prevenirii expunerii populației la radon.

h e article presents the main results in monitoring the sources of natural ionizing radiation, including radon, on the territory of the Republic of Moldova − in dwellings and other social cultural edii ces, in soil and groundwater and surface waters. h e data show that in about 40% of the indoor air in the investigated localities, the radon concentration exceeded the national reference levels. h e concentration of radon in soil varies according to its type and structure, and in dif erent types of water corresponds to national and European standards. Based on the results obtained, it is proposed to elaborate the National Strategy and National Action Plan for controlling, diminishing and preventing the exposure of the population to radon.

В статье представлены основные результаты мониторинга источников естественного ионизирующего излучения, в том числе радона, на территории Республики Молдова − в жилищах и других объектах социально-культурного назначения, в грунтах, подземных и поверхностных водах. Данные показывают, что примерно в 40% воздуха в помещениях в исследованных населенных пунктах концентрация радона превышала национальные контрольные уровни. Концентрация радона в почве варьировала в зависимости от его типа и структуры, а в разных типах воды соответствует национальным и европейским стандартам. На основании полученных результатов предлагается разработать Национальную стратегию и Национальный план действий по контролю, уменьшен

Cuvinte-cheie
radiații ionizante naturale, populaţie, Republica Moldova,

natural ionizing radiation, population, Republic of Moldova,

естественное ионизирующее излучение, население, Республика Молдова