Combined District Heating System CHP- Local HP
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
830 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-25 10:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
697.34 (19)
Instalaţii de încălzire, ventilare și aer condiționat în construcții (55)
SM ISO690:2012
ШИТ, М., ЖУРАВЛЕВ, А.А., СУВОРОВ, Д., СУЩИХ, Виктор. Комбинированная система теплоснабжения с ТЭЦ и локальными тепловыми насосами. In: Problemele Energeticii Regionale, 2020, nr. 1(45), pp. 81-93. ISSN 1857-0070. DOI: 10.5281/zenodo.3713430
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(45) / 2020 / ISSN 1857-0070

Combined District Heating System CHP- Local HP

Sistemul combinat de termoficare cu CET și pompe de căldură locale

Комбинированная система теплоснабжения с ТЭЦ и локальными тепловыми насосами

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3713430
CZU: 697.34

Pag. 81-93

Шит М.1, Журавлев А.А.1, Суворов Д.2, Сущих Виктор2
 
1 Институт энергетики,
2 Вятский государственный университет
 
Disponibil în IBN: 27 martie 2020


Rezumat

The work relates to the problems of using heat pumps in district heating systems. The aim of the study is to increase the energy economic efficiency of combined heat supply systems with heat pumps using natural refrigerants. This goal is achieved by developing a scheme of the system in which part of the building is heated centrally from the CHP, and the other part is from a heat pump installed in the building, and heat pump which receives low potential heat from the return network water leaving the part of the building, - centralized, and from outside air. The most significant results of the work are the developed scheme of a carbon dioxide heat pump, which combines both the possibilities of working in a quantitative heat supply system and when preparing hot water for buildings in a non-heating period. The significance of the obtained results lies in the fact that the proposed technical solution allows to reduce significantly fuel consumption for thermal power plants and the costs of consumers when they pay for consumed energy. Heat pump circuits have also been established for the quantitative law of regulating the operation mode of the heat supply system. With the proposed scheme of operation, the heat pump for domestic hot water works only in the non-heating period, and domestic hot water is pro-vided during the heating period from the CHP.

Lucrarea se referă la problemele utilizării pompelor de căldură în sistemele centralizate de alimentare cu căldură. Scopul studiului este de a spori eficiența energetică a sistemelor combinate de furnizare a căldurii cu pompe de căldură cu ajutorul agentilor frigorifici naturali. Obiectivul este atins prin elaborarea unei diagrame a sistemului în care o parte a clădirii este încălzită de agentul termic furnizat de către CET-uri, iar altă parte de pompă de căldură instalată într-un centru individual de încălzire a edificiului, care absoarbe surplusul de căldură di acegentul termic cu potențial termic scăzut ce circulă în conducta retur la ieșirea din clădire,precum și absorbită din aerul din exterior. Rezultatele cele mai semnificative ale lucrării sunt prezentate de schema dezvoltată a unei pompe de căldură cu dioxid de carbon, care combină atât posibilitățile de a lucra într-un sistem cantitativ de alimentare cu căldură, cât și preparării apei calde pentru clădiri în afara sezonului de încălzire. Semnificația rezultatelor obținute constă în faptul că soluția tehnică propusă permite reducerea semnificativă a consumului de combustibil pentru centralele termice și a cheltuielilor pentru energia consumată. S-au identificat scheme ale pompei de căldură în cazul utilizării legii cantitative de reglare a regimului de funcționare a sistemului de furnizare a enegiei termice. Aplicarea algoritmului propus de funcționare a pompei de căldură prevede funcționarea pompei de căldură cu scopul producerii apei calde în sezonul cald, iar în perioada de incălzire furnizarea apei calde se face de la CET-uri.

Работа относится к задачам применения тепловых насосов в централизованных системах теп-лоснабжения. Целью исследования является повышение энергоэкономической эффективности комбини-рованных систем теплоснабжения с тепловыми насосами на природных хладагентах. Поставленная цель достигается за счет разработки схемы системы, в которой часть здания отапливается централизованно от ТЭЦ, а другая часть от теплового насоса, установленного в индивидуальном тепловом пункте здания, по-лучающего низкопотенциальную теплоту от обратной сетевой воды, выходящей из части здания, отапли-ваемой централизованно, и от наружного воздуха. Наиболее существенными результатами работы явля-ется разработанная схема теплового насоса на диоксиде углерода, которая совмещает в себе, как возмож-ности работы в количественной системе теплоснабжения, так и при приготовлении горячей воды для зда-ний, в неотопительный период. Значимость полученных результатов состоит в том, что предлагаемое тех-ническое решение позволяет существенно снизить расход топлива для ТЭЦ и расходы потребителей при оплате ими потребленных энергоресурсов. Установлены также схемы тепловых насосов для количествен-ного закона регулирования режима работы системы теплоснабжения. При предлагаемой схеме работы теп-ловой насос для ГВС работает только в неотопительный период, а ГВС обеспечивается в отопительный период от ТЭЦ. В конструкции предлагаемого теплового насоса предусмотрен переохладитель диоксида углерода, включенный после газоохладителя и предназначенный для регулирования режима работы испа-рителя теплового насоса при переменной обратной температуре воды системы отопления здания.

Cuvinte-cheie
district heating system, heat pump, carbon dioxide, control law, CHP,

termoficare, pompe de căldură, , dioxid de carbon, legile de dirijare ale sistemelor dec termoficare,

теплоснабжение, тепловые насосы, диоксид углерода, законы регулирования систем теплоснабжения