Formarea componentelor culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
19 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
376.4 (19)
Educația, instruirea unor categorii speciale de persoane. Învățământ special (178)
SM ISO690:2012
STRATAN, Valentina; CERNEAVSCHI, Viorica. Formarea componentelor culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2020, nr. 1(58), pp. 130-138. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Formarea componentelor culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale

Formation of work culture components at the pupils with mental disabilities


CZU: 376.4
Pag. 130-138

Stratan Valentina, Cerneavschi Viorica
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2020


Rezumat

O caracteristică esențială a elevilor cu deficiențe intelectuale este lipsa sau insuficienta capacitate de a elabora planuri mnezice și planuri de învățare. Rezultatele cercetărilor științifice au constatat că la elevii cu deficiențe intelectuale se manifestă dificultăți de diverse grade, ei perseverând, adesea, în erori datorită rigidității și inerției gândirii. Pornind de la perspectiva profesională și socială a Educației tehnologice, fără un demers didactic special, cu modificări în demersul educațional (asistare și dirijare) de activizare eficientă a formării culturii muncii, aceasta nu se va contura în structura activității de muncă a copiilor cu dizabilități mintale. Formarea componentelor culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale poate fi eficient realizată dacă vor fi respectate anumite condiții psihopedagogice.

An essential feature of mentally disabled pupils is lack or insufficient ability to develop mental and learning plans. Scientific research has found that pupils with intellectual disabilities have varying degree difficulties, often making errors due to the rigidity and inertia of their thinking. Due to the professional and social perspective of Technological Education in the auxiliary school, without a special didactic approach, with changes in the educational approach (assistance and guidance) of effective activation of practical skills formation, this will not be evident in the work activity structure of children with mental disabilities. Formation of work culture components in pupils with mental disabilities can be efficiently achieved if certain psychopedagogical conditions are followed.

Cuvinte-cheie
elevi cu dizabilități mintale, deprinderi practice, cultura muncii, condiţii psihopedagogice,

mentally disabled pupils, practical skills, culture of work, psycho-pedagogical conditions