«Искусство воспитания» как реальность системы образования в Республике Молдова
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
12 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.011.3(478)+37.015.3 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1462)
SM ISO690:2012
СИНИЦАРУ, Лариса. «Искусство воспитания» как реальность системы образования в Республике Молдова. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2020, nr. 1(58), pp. 103-118. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

«Искусство воспитания» как реальность системы образования в Республике Молдова

“The art of education” as a reality of the education system in the Republic of Moldova

“Arta educației” ca o realitate a sistemului de învățământ din Republica Moldova


CZU: 37.011.3(478)+37.015.3
Pag. 103-118

Синицару Лариса
 
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2020


Rezumat

В статье предпринята попытка проанализировать профессиональное взаимодействие педагогов с детьми в стенах образовательного учреждения, от детского сада до вуза. Передача подрастающему поколению социальных знаний, умений, ценностей осуществляется специально подготовленными людьми-педагогами посредством двух целенаправленных процессов- обучения и воспитания. Судьба ребенка во многом зависит от того, что он усвоит из социального опыта и как усвоит. Проведенное автором исследование показывает, что сегодня обучение в образовательных учреждениях страны носит, как правило, «голый характер», что затрудняет процесс взросления подрастающего поколения. Наши дети должны приобретать не только интеллектуальные навыки, но и становиться самостоятельными, ответственными, свободными, умеющими адаптироваться к быстро меняющимся условиям социальной среды.

The article attempts to analyze the professional interaction of teachers with children in the walls of the educational institutions from kindergarten to high school. The transfer to the younger generation of social knowledge, skills, values is carried out by specially trained people-teachers through two purposeful processes - training and education. The fate of the child largely depends on what he learns from social experience and how he learns. The study conducted by the author shows that today training in educational institutions of the country is, as a rule, “bare”, which complicates the process of growing up the younger generation. Our children must acquire not only intellectual skills, but also become independent, responsible, free, able to adapt to the rapidly changing conditions of the social environment.

În articol se încearcă să se analizeze interacțiunea profesională a profesorilor cu copiii în cadrul instituției de învățământ, de la grădinița de copii până la universitate. Transferul de cunoștințe, abilități, valori sociale către tânăra generație este realizat de oameni - profesori specializați, prin două procese concentrate – instruire și educație. Soarta copilului depinde în mare măsură de ceea ce el învață din experiența socială și de modul în care învață. Studiul realizat de autor arată că astăzi formarea în instituțiile de învățământ din țară este de obicei „goală”, ceea ce complică procesul de creștere a tinerei generații. Copiii noștri trebuie să dobândească nu numai abilități intelectuale, ci și să devină independenți, responsabili, liberi, capabili să se adapteze condițiilor în schimbare rapidă a mediului social.

Cuvinte-cheie
развивающее обучение, воспитание, развитие личности, «голое обучение», взаимодействие професcионалов, ведущий вид деятельности, социальный опыт, процесс адаптации,

developmental education, upbringing, personality development, “naked learning”, professional interaction, leading type of activity, social experience, adaptation process,

educație dezvoltativă, educaţie, dezvoltarea personalităţii, „învățare goală”, interacțiune profesională, fel dominant de activitate, experiență socială, proces de adaptare