Particularitățile socio-afective ale bullying-ului ăn mediul școlarconsiderații actuale asupra studiilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
167 18
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-13 10:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9.072 (36)
Psihologie (1224)
SM ISO690:2012
GHIȚA (LAZAREC), Maria Georgeta; PERJAN, Carolina. Particularitățile socio-afective ale bullying-ului ăn mediul școlarconsiderații actuale asupra studiilor. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2020, nr. 1(58), pp. 54-64. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Particularitățile socio-afective ale bullying-ului ăn mediul școlarconsiderații actuale asupra studiilor

Particularities of socio-affective bullying in the school environment -current considerations on studies


CZU: 159.9.072
Pag. 54-64

Ghița (Lazarec) Maria Georgeta, Perjan Carolina
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2020


Rezumat

Violenţa este una dintre marile probleme ale lumii contemporane. Presa, scrisă sau audiovizuală, informează in permanenţă cu privire la diverse manifestări ale acestui fenomen. De la formele cele mai agresive, precum războaiele ori crimele terifiante, bătăile, violurile, furtu rile, distrugerile de bunuri, şi pană la cele mai puţin şocante (dar nu mai puţin vinovate), cum ar fi violenţele verbale, toate acestea, susţinute de o abundenţă de imagini violente, se perindă zilnic prin faţa ochilor noştri. in acest context, apariţia diferitelor forme de violenţă in mediul şcolar pare aproape o fatalitate şi devine adesea un lucru obişnuit, cu care oamenii coexistă fără măcar a mai sesiza pericolul. Chiar dacă reprezintă o problemă delicată, luarea in stăpanire a fenomenului violenţei nu se poate face decat dacă ii sunt cunoscute cauzele, originile, formele de manifestare şi posibilităţile de prevenire. Problema violenţei in şcoală poate şi trebuie să devină o temă de reflecţie pentru toţi cei implicaţi in actul educaţional. Cu atat mai mult cu cat şcoala dispune, credem, de importante resurse pentru a concepe programe de prevenire a violenţei şi pentru a rupe cercul vicios al violenţei in mediul şcolar. [3]

Violence is one of the great problems of the contemporary world.The press, written or audiovisual, constantly informs about various manifestations of this phenomenon.From the most aggressive forms, such as wars or terrifying crimes, beatings, rapes, thefts, destruction of property, and even the least shocking (but no less guilty), such as verbal violence, however, sustained by an abundance of violent images, spread daily through our eyes. In this context, the emergence of different forms of violence in the school environment seems almost a fatality and often becomes an ordinary thing, with which people coexist without even realizing the danger. Even if it is a delicate problem, taking control of the phenomenon of violence can only be done if its causes, origins, forms of manifestation and possibilities of prevention are known. The problem of violence in school can and should become a topic of reflection for all those involved in the educational act. All the more so because the school has, we believe, important resources to design programs to prevent violence and to break the vicious circle of violence in the school environment. [3]

Cuvinte-cheie
violență școlară, comportamente de bullying-funcționare psiho-socio-afectivită,

school violence, psycho-socio-affective bullying-functioning behaviors