Сложное бессоюзное предложение как единица синтаксиса
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
31 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-08 15:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.161.1'367 (5)
Limbi slave (slavone) de Est (Limba rusă, Limba ucrainiană, Limba bielorusă) (96)
SM ISO690:2012
ТУДОСЕ, Вера. Сложное бессоюзное предложение как единица синтаксиса. In: Славянские чтения. 2015, nr. 6(12), pp. 194-209. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 6(12) / 2015 / ISSN 1857-4580

Сложное бессоюзное предложение как единица синтаксиса

Complex asyndetic sentence as a unit of syntax

Propoziţia dezvoltată fără conjucţie în calitate de unitate a sitaxsei


CZU: 811.161.1'367
Pag. 194-209

Тудосе Вера
 
Славянский университет Республики Молдова
 
Disponibil în IBN: 22 martie 2020


Rezumat

В статье рассматриваются некоторые вопросы становления учения о сложном бессоюзном предложении, даётся описание этой единицы синтаксиса с точки зрения современного её восприятия как особого вида сложного предложения в современном русском языке.

This article discusses some issues of formation of the doctrine of the complex asyndetic sentence and describes this unit of syntax from the modern standpoint of perception it as a special type of complex sentence in modern Russian.

În articol sînt abordate unele aspecte legate de evoluţia teoriei privind propoziţia dezvoltată fără conjucţie, este descrisă această unitate al sintaxei din punctul de vedere al precepţiei contemporane a propoziţie dezvoltate în calitate de gen deosebit în limba rusă contemporană.

Cuvinte-cheie
теория синтаксиса, сложное бессоюзное предложение, открытые и закрытые структуры, структурносемантическая характеристика СБП,

theory of syntax, complex asyndetic sentence, open and closed structures, structural and semantic characteristics of the CAS,

teoria sintaxei, propoziţie dezvoltată fără conjucţie, structuri închise şi deschise, caracteristica structural semantică PDC