Классификация полномочий следственных судей в сфере реализации принципов уголовного производства в Украине
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
169 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-08 05:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.132:347.962 (1)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (703)
Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară (513)
SM ISO690:2012
КОБАК, Марина. Классификация полномочий следственных судей в сфере реализации принципов уголовного производства в Украине. In: Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), pp. 35-39. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 3(339) / 2020 / ISSN 1810-309X

Классификация полномочий следственных судей в сфере реализации принципов уголовного производства в Украине

Classification of powers of investigative judges in the field of implementation of principles of criminal proceedings in Ukraine

Clasificarea potenților judecătorilordeinvestigatigareîn domeniul de aplicare a principiilor procedurilor criminale în Ucraina


CZU: 343.132:347.962
Pag. 35-39

Кобак Марина12
 
1 Николаевский окружной административный суд,
2 Черноморский государственный университет имени Петра Могилы
 
Disponibil în IBN: 20 martie 2020


Rezumat

Институт следственных судей сравнительно молодой для украинского уголовного процессуального законодательства. Интерес ученых и практикующих юристов к нему только возрастает. Тема классификации полномочий исследуемого субъекта достаточно актуальная и дискуссионная. В статье проанализированы уже предложенные подходы к систематизации полномочий следственных судей. Предложен собственный. Изложенная в статье классификация построена в свете реализации следственным судьей принципов уголовного процессуального законодательства, таких как верховенство права, законность, равенство перед законом и судом, уважение к человеческому достоинству, неприкосновенность права собственности, доступ к правосудию, разумность сроков и другие.

The Institute of Investigative Judges is relatively young for the Ukrainian criminal procedural law. The interest of scientists and practicing lawyers in him is only growing. The topic of classifying the powers of the subject under study is quite relevant and debatable. The article analyzes the already proposed approaches to systematizing the powers of investigative judges. Own proposed. The classification described in the article was made in the light of the implementation by the investigating judge of the principles of criminal procedural legislation, such as the rule of law, legality, equality before the law and the court, respect for human dignity, inviolability of property rights, access to justice, reasonable time and others.

Institutul Judecătorilor de Investigare este relativ tânăr pentru legea procesuală penală din Ucraina. Interesul oamenilor de știință și al avocaților practicanți în nu crește decât. Subiectul de clasificare a puterilor subiectului studiat este destul de relevant și discutabil. Articolul analizează abordările deja propuse pentru sistematizarea competențelor judecătorilor de investigație. Clasificarea descrisă în articol a fost făcută în lumina punerii în aplicare de către judecătorul de instrucție a principiilor legislației procesuale penale, precum statul de drept, legalitatea, egalitatea în fața legii și instanța de judecată, respectarea demnității umane, inviolabilitatea drepturilor de proprietate, accesul la justiție, timp rezonabil și altele.

Cuvinte-cheie
следственный судья, полномочия, судебный контроль, классификация, принципы, уголовное производство, доказывание,

investigating judge, authority, judicial control, classification, principles, criminal proceedings, evidence,

judecător de instrucție, autoritate, control judiciar, clasificare, principii, proceduri penale, probe