Сопоставительный анализ репрезентации концепта «благо/добро» в русской и румынской языковых картинах мира
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
337 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-18 02:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'373.6+811.166.1'373.6 (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1122)
Limbi slave (slavone) (298)
SM ISO690:2012
СИРОТА, Елена. Сопоставительный анализ репрезентации концепта «благо/добро» в русской и румынской языковых картинах мира. In: Славянские чтения. 2018, nr. 12(18), pp. 114-129. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580

Сопоставительный анализ репрезентации концепта «благо/добро» в русской и румынской языковых картинах мира

Conceptul "bunătate" în viziunea etno-lingvală asupra lumii (în baza limbilor rusă şi română)

Comparative analysis of the representation of the concept "благо/добро" in the russian and romanian language pictures of the world


CZU: 811.135.1'373.6+811.166.1'373.6
Pag. 114-129

Сирота Елена
 
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
 
Disponibil în IBN: 12 martie 2020


Rezumat

В статье рассматривается концепт «благо/добро» как базовый морально-этический концепт с точки зрения его репрезентации в русской и румынской языковых картинах мира, производится структурирование номинативного поля данного концепта, определяется его роль в национальном ментальном сегменте, выявляются особенности функционирования в паремиологии и художественных дискурсах, приводятся данные ассоциативного эксперимента с целью верификации выводов исследования.

În articol e supus analizei conceptul de "bunătate" ca fiind un concept moral şi etic de bază din punctul de vedere al reprezentării sale în viziunea etno-lingvală rusă şi română, se operează structurarea câmpului nominativ al acestui concept, definind rolul său în mentalul etnic, se identifică particularităţile funcţionării acestuia în paremiologie şi discursul artistic, se prezintă rezultatele experimentului asociativ pentru a verifica concluziile studiului.

The article considers the concept of “благо/добро” as a basic moral and ethical concept from the point of view of its representation in the Russian and Romanian language pictures of the world; the nominative field of this concept is structured, its role in the national mental segment is defined, the features of its functioning in paremiology and artistic discourses are identified, data of an associative experiment to verify the findings of the study are provided.

Cuvinte-cheie
концепт, лингвокультурология, репрезентант, номинативное поле концепта, языковая картина мира, ассоциативный эксперимент,

concept, studii de culturologie lingvistică, reprezentare, câmp nominativ al conceptului, vizinea etno-lingvală, experiment asociativ,

concept, cultural linguistics, representative, nominative field of the concept, language picture of the world, associative experiment