Антропоцентризм Ф.М. Достоевского: современное прочтение русской классики
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
641 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-03 15:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.161.1.09 (165)
Literatură slavă (slavonă) de Est (Literatură rusă, Literatură ucraineană, Literatură bielorusă) (372)
SM ISO690:2012
ЛУГОВСКАЯ, Елена. Антропоцентризм Ф.М. Достоевского: современное прочтение русской классики. In: Славянские чтения, 2018, nr. 12(18), pp. 41-49. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580

Антропоцентризм Ф.М. Достоевского: современное прочтение русской классики

Dostoevsky's anthropocentrism: towards the modern interpretation of russian classics

Antropocentrismul lui F.M.Dostoievski: spre interpretarea modernă a clasicilor ruși

CZU: 821.161.1.09

Pag. 41-49

Луговская Елена
 
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
 
 
Disponibil în IBN: 12 martie 2020


Rezumat

Автор утверждает важность переключения внимания с рассмотрения человека как субъекта, взаимодействующего с окружающей или художественной действительностью и меняющего мир по своему усмотрению, на исследование человека как объекта, то есть составную часть действительности, которая есть единое с ним самим. Именно такое понимание anthropo-сущности человека отвечает условиям глубокого, близкого к авторскому, понимания творчества Ф.М. Достоевского.

The author asserts the importance of refocusing from considering a person as the self which interacts with a real or artistic world and changing the world at his discretion, to research a person as a non-self, that is an integral part of real world, which is the All itself. Such an understanding of the individual anthropo-substance corresponds to the conditions of a deep, close to the author's, understanding of Dostoevsky.

Autorul afirmă importanța reorientării de la considerarea unei persoane ca subiect care interacționează cu o lume reală sau artistică și schimbarea lumii la discreția sa, pentru a cerceta o persoană ca o non-sine, care este o parte integrantă a lumii reale, care este ceva aparte în sine. Аstfel de înțelegere a antropo-substanței individuale corespunde condițiilor unei înțelegeri profunde, apropiate de activitatea lui Dostoievski.

Cuvinte-cheie
антропоцентризм, антропоцентрическая парадигма языкознания, единое, многоединое, Ф.М. Достоевский, anthropo-сущность,

anthropocentrism, anthropocentric paradigm of linguistics, the All, Manifoldness, Dostoevsky, anthropo-substance,

аntropocentrism, paradigmă anthropocentrică a lingvisticii, integru, multiunitate, F.M. Dostoievski, antropo-esenţă

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Lugovscaia, E.G.</creatorName>
<affiliation>Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko” , Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'>Антропоцентризм Ф.М. Достоевского: современное прочтение русской классики</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-4580</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>антропоцентризм</subject>
<subject>антропоцентрическая
парадигма языкознания</subject>
<subject>единое</subject>
<subject>многоединое</subject>
<subject>Ф.М. Достоевский</subject>
<subject>anthropo-сущность</subject>
<subject>anthropocentrism</subject>
<subject>anthropocentric paradigm of
linguistics</subject>
<subject>the All</subject>
<subject>Manifoldness</subject>
<subject>Dostoevsky</subject>
<subject>anthropo-substance</subject>
<subject>аntropocentrism</subject>
<subject>paradigmă anthropocentrică a
lingvisticii</subject>
<subject>integru</subject>
<subject>multiunitate</subject>
<subject>F.M. Dostoievski</subject>
<subject>antropo-esenţă</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>821.161.1.09</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018-12-27</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p>Автор утверждает важность переключения внимания с рассмотрения человека как субъекта, взаимодействующего с окружающей или художественной действительностью и меняющего мир по своему усмотрению, на исследование человека как объекта, то есть составную часть действительности, которая есть единое с ним самим. Именно такое понимание anthropo-сущности человека отвечает условиям глубокого, близкого к авторскому, понимания творчества Ф.М. Достоевского.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The author asserts the importance of refocusing from considering a person as the self which interacts with a real or artistic world and changing the world at his discretion, to research a person as a non-self, that is an integral part of real world, which is the All itself. Such an understanding of the individual anthropo-substance corresponds to the conditions of a deep, close to the author&#39;s, understanding of Dostoevsky.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Autorul afirmă importanța reorientării de la considerarea unei persoane ca subiect care interacționează cu o lume reală sau artistică și schimbarea lumii la discreția sa, pentru a cerceta o persoană ca o non-sine, care este o parte integrantă a lumii reale, care este ceva aparte &icirc;n sine. Аstfel de &icirc;nțelegere a antropo-substanței individuale corespunde condițiilor unei &icirc;nțelegeri profunde, apropiate de activitatea lui Dostoievski.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>