Своеобразие выражения национального характера и картины мира в русской и американской литературах на примере сравнительно-сопоставительного анализа романов М. Митчелл «Унесённые ветром» и Л. Толстого «Анна Каренина»
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
409 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-23 17:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81'373.7+811.161.1'23+82.09 (1)
Lingvistică. Limbi (3721)
Limbi slave (slavone) de Est (Limba rusă, Limba ucrainiană, Limba bielorusă) (298)
Critică literară. Studii literare (156)
SM ISO690:2012
ЦВИК, Ирина. Своеобразие выражения национального характера и картины мира в русской и американской литературах на примере сравнительно-сопоставительного анализа романов М. Митчелл «Унесённые ветром» и Л. Толстого «Анна Каренина». In: Славянские чтения. 2019, nr. 13(19), pp. 27-40. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 13(19) / 2019 / ISSN 1857-4580

Своеобразие выражения национального характера и картины мира в русской и американской литературах на примере сравнительно-сопоставительного анализа романов М. Митчелл «Унесённые ветром» и Л. Толстого «Анна Каренина»

Originality of expression national character and worldview in russian and american literature: on the example of comparative analusis of novels by M. Mitchell “Gone with the wind” and L. Tolstoy “Anna Karenina”

Originalitatea expresiilor cu specific naţional și a imaginii lumii în literatura rusă și americană prin analiza comparativă a romanelor „Pe aripile vântului” („Gone with the wind”) de Margaret Mitchell și „Anna Karenina” de L. Tolstoi

CZU: 81'373.7+811.161.1'23+82.09

Pag. 27-40

Цвик Ирина
 
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 10 martie 2020


Rezumat

В статье рассматривается специфика отражения национально-культурных доминант русской и американской культур на основе произведений М. Митчелл «Унесенные ветром» и Л. Толстого «Анна Каренина» посредством сравнительно-сопоставительного анализа. Обозначаются различия универсалий русской и американской культур на примере данных романов. Раскрываются ведущие национальные концепты и специфика их выражения в характерах героинь.

The article deals with the specifics of the reflection of national and cultural dominants of Russian and American cultures on the basis of the works of M. Mitchell "Gone with the Wind" and L. Tolstoy "Anna Karenina" through comparative analysis. The differences between the universals of Russian and American cultures are indicated on the example of these novels. Importance of participation in national concepts and the specificity of their expression in the characters of the heroines.

În acest articol se examinează specificul ilustrării dominantelor național-culturale ruse și americane transpuse în operele „Pe aripile vântului” de M. Mitchell și „Anna Karenina” de L. Tolstoi, cercetate prin intermediul analizei comparative. În cadrul studiului sunt reliefate diferențele dintre universaliile culturii rusești și ale celei americane reprezentate în romanele menționate. Sunt dezvăluite conceptele naționale și modalitășile specifice de expresie a acestora reflectate în caracterul personajelor.

Cuvinte-cheie
национальный характер картина мира национальные ценности концепты,

national character picture of the world national values concepts,

caracter național imagine a lumii valori naționale concepte