Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din râul Prut şi afluenţii lui de stânga.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
186 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
502.51:504.5 (3)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (215)
Știința mediului înconjurător (398)
SM ISO690:2012
SANDU, Maria; TĂRÎŢĂ, Anatolie; LOZAN, Raisa; MOŞANU, Elena; ŢURCAN, Sergiu; GOREACIOC, Tatiana. Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din râul Prut şi afluenţii lui de stânga.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 3(339), pp. 152-160. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din râul Prut şi afluenţii lui de stânga.

Index of ammonium ions nitrification in waters of the Prut river and its left tributaries.

Индекс нитрификации ионов аммония в водах реки Прут и его левых притоков


CZU: 502.51:504.5
Pag. 152-160

Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Moşanu Elena, Ţurcan Sergiu, Goreacioc Tatiana
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2020


Rezumat

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu, evaluat pentru apa r. Prut, variază de la 48,5% la 99%. Spre deosebire de apa r. Prut Initrif al apei afluenţilor lui variază de la lipsa nitrificării (2,5%, r. Lăpuşna, s. Voinescu) la 100% (r. Brătuleanca, la Izvor). Studiul corelării Initrif din apa r. Prut cu diferiţi parametri de calitate a apei demonstrează o influenţă minoră asupra procesului a valorii CA, IPAcc, CBO5 şi CCO-Cr. În apa afluenţilor se constată lipsa influenţei asupra nitrificării a CBO5, fiind mică a IPAcc şi a CA şi medie a conţinutului în ape a substanţelor chimic degradabile.

The nitrification index of ammonium ions, evaluated for Prut water, ra160.nges from 48.5% to 99%. Unlike of the Prut river water Initrif of its tributary water varies from lack of nitrification (2.5%, r. Lăpuşna, Voinescu village) to 100% (r. Brătuleanca, in Izvor). The study of Initrif correlation from Prut water with different water quality parameters demonstrates a minor influence on the process of CA, IPAcc, CBO5 and CCO-Cr values. In the water of the tributaries there is a lack of influence on the nitrification of CBO5, being low in IPAcc and CA and medium in the water content of the chemically degradable substances. 26 references, 4 tables.

Индекс нитрификации ионов аммония, определенный для воды р. Прут, колеблется от 48,5% до 99%. В отличие от воды р. Прут Initrif в воде притоков варьирует от отсутсвия нитрификации (2,5%, р. Лэпушна, село Воинеску) до 100% (р. Братулянка, Извор). Исследование корреляции Initrif из воды Прута с различными параметрами качества воды демонстрирует незначительное влияние на процесс значений CA, IPAcc, CBO5 и CCO-Cr. В воде притоков отсутствует влияние на нитрификацию CBO5, имеет низкое влияние IPAcc и CA и среднее с содержанием в воде химически разлагаемых веществах. Библ. – 26, таб. – 4.

Cuvinte-cheie
Indice de nitrificare, r. Prut, afluenţii, parametrii chimici şi biochimici,

nitrification index, r. Prut, Tributaries, chemical and biochemical parameters of water,

индекс нитрификации, р. Прут, притоки, химические и биохимические показатели воды

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-96960</doi_batch_id>
<timestamp>1604117640</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Zoologie al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii</full_title>
<issn media_type='print'>1857064X</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<issue>3(339)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu &icirc;n apele din r&acirc;ul Prut şi afluenţii lui de st&acirc;nga.</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Maria</given_name>
<surname>Sandu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Anatolie</given_name>
<surname>Tărîţă</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Raisa</given_name>
<surname>Lozan</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Elena</given_name>
<surname>Moşanu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Sergiu</given_name>
<surname>Ţurcan</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Tatiana</given_name>
<surname>Goreacioc</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>152</first_page>
<last_page>160</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>