Oсобенности состояния ментального здоровья у лиц с хроническими гепатопатиями (обзор литературы).
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
147 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-09 12:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.8:616.36-02 (1)
Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică (59)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1001)
SM ISO690:2012
БЕРЕЗОВСКАЯ, E.. Oсобенности состояния ментального здоровья у лиц с хроническими гепатопатиями (обзор литературы).. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 3(339), pp. 56-64. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X

Oсобенности состояния ментального здоровья у лиц с хроническими гепатопатиями (обзор литературы).

Features of mental health in persons with chronic hepatopathies (Literature review).


CZU: 613.8:616.36-02
Pag. 56-64

Березовская E.12
 
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2020


Rezumat

Persoanele cu hepatopatii cronice prezintă o gamă largă de tulburări de sănătate mintală. Aceste modificări sunt semnificativ frecvente la pacienții cu hepatopatii cronice și joacă un rol important în dezvoltarea bolilor hepatice. Majoritatea pacienților la etapa inițială au simptome de tulburări astenice și emoționale, care se manifestă pe parcursul bolii. Conștientizarea pacienților despre boala lor contribuie la perturbarea diferitor aspecte ale vieții și la schimbarea modului de comportament social. Studierea stării de sănătate mintală a persoanelor cu hepatopatii cronice și identificarea reacțiilor caracteristice la stresul cronic poate fi folosită ca bază pentru implementarea unei strategii de îmbunătățire a calității vieții pacienților.

Persons with chronic hepatopathies have a wide range of mental health disorders. These changes are significantly common among patients with chronic hepatopathies and play an important role in the course of liver disease. Most patients initially have symptoms of asthenic and emotional disorders, which are found throughout the illness. Patients’ awareness of the fact of their disease contributes to the disruption of various aspects of their life and a change in the model of habitual social behavior. The mental health status studying in people with chronic hepatopathies as well as identifying main characteristic reactions to chronic stress could be used as the basis for implementing a strategy to improve the quality of life of patients. 27 references, 4 diagrams, 1 scheme.

У лиц с хроническими гепатопатиями наблюдается широкий спектр расстройств ментального здоровья. Эти изменения значительно распространены среди пациентов с хроническими гепатопатиями и играют большую роль в развитии заболевания печени. У большинства пациентов первоначально появляются симптомы астенических и эмоциональных расстройств, которые отмечаются на всем протяжении болезни. Осознание пациентами факта своего заболевания способствует нарушению различных аспектов жизни и изменению модели привычного социального поведения. Изучение состояния ментального здоровья людей с хроническими гепатопатиями и выявление характерных реакции на хронический стресс могут быть использованы в качестве основы для реализации стратегии по улучшению качества жизни пациентов. Библ. – 27, диагр. – 4, схем – 1.

Cuvinte-cheie
hepatopatii cronice, sănătate mentală, depresie, anxietate, astenie,

chronic hepatopathies, mental health, depression, anxiety,

хронические гепатопатии, ментальное здоровье, депрессия, тревожность, астения