Dinamica convergenței pieței muncii din R.Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
51 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
331.5.024.5 (10)
Piața muncii. Piața brațelor de muncă (232)
SM ISO690:2012
LAZARI, Silvia. Dinamica convergenței pieței muncii din R.Moldova. In: Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare. 13-20 octombrie 2017, Chișinău. Chişinău: Tirografia "Print-Caro", 2018, pp. 212-215. ISBN 978-9975-3168-7-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare 2018
Conferința "Conferinţă ştiinţifică internaţională aniversară"
1, Chișinău, Moldova, 13-20 octombrie 2017

Dinamica convergenței pieței muncii din R.Moldova


CZU: 331.5.024.5
JEL: G38 , F23, F36, J68, N10, O18, O40, R23, R11
Pag. 212-215

Lazari Silvia
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2020


Rezumat

The author proposed a study to capture the most essential features of the human resources market in Moldova and EU Member States in the post-crisis period. Things make a mark on financial, technological, economic, and human resources. We can note that significant measures have been taken in the European space to implement measures for labor market convergence. The results, however, do not have the expected ones. What measures should Moldova take to meet the requirements of the European area. Some countries after BREXIT have begun to take steps to change the state of affairs. It is necessary to research the requirements for the quality and structure of human potential in the EU-27. At present, not all EU-27 countries have a high share of spending on labor market and education policies. One of the steps taken by Moldova is the retirement age policy.

Autorul şi-au propus un studiu care să surprindă cele mai esențiale trăsături ale pieţei resurselor umane în R.Moldova și state membre ale Uniunii Europene în perioada post-criză. Lucrurile își pun amprenta asupra stării financiare, tehnologice, economice și resurselor umane. Putem remarca că în spațiul european s-au întreprins măsuri semnificative pentru implementarea unor măsuri pentru convergența de pe piața muncii. Rezultatele, însă, nu au cele așteptate. Ce măsuri trebuie să întreprindă R.Moldova pentru a se racorda la exigențele spațiului european. Unele țări după BREXIT au început a face demersuri pentru a modifica starea lucrurilor. Este necesară cercetarea cerințelor pentru calitatea și structura potențialului uman din UE-27. La etapa actuală nu toate țările UE-27 au o pondere înaltă a cheltuielilor privind politicile de pe pieţa muncii şi educaţiei. Unul din pașii realizați de R.Moldova este politica în domeniul vârstei de pensionare.

Cuvinte-cheie
labor market, matching requirements, European space, globalization, labor migration, regionalization.,

piaţa muncii, racordearea cerințelor, spațiul europea, globalizare, migrația forței de muncă, regionalizare