Rolul cauzal al mediatorilor inflamatorii, a citokinelor și celulelor endoteliale în patofiziologia ocluziilor intestinale la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
488 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-20 11:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.34-007.272-053.2-07 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1515)
SM ISO690:2012
GHIDIRIM, Gheorghe; GUDUMAC, Eva; BERNIC, Vladimir. Rolul cauzal al mediatorilor inflamatorii, a citokinelor și celulelor endoteliale în patofiziologia ocluziilor intestinale la copii. In: Arta Medica . 2019, nr. 3(72), pp. 40-41. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879

Rolul cauzal al mediatorilor inflamatorii, a citokinelor și celulelor endoteliale în patofiziologia ocluziilor intestinale la copii

The causal role of inflamatory mediators, cytokines and endotelial cells in the pathosisology of intestinal oclusions in children

CZU: 616.34-007.272-053.2-07

Pag. 40-41

Ghidirim Gheorghe12, Gudumac Eva31, Bernic Vladimir1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 19 februarie 2020


Rezumat

Introducere: Mecanismele iziopatologice a ocluziilor intestinale includ de rând cu receptorii intestinali speciici un șir de mesageri chimici eliberați de sistemele endocrine, neurocrin și diverși mediatori ai inlamației (complementul, radicalii liberi de oxigen etc.) cât și citokine, celule endoteliale etc. Material și metode: Între anii 1010-2019 în CNȘP de Chirurgie pediatrică „Academician Natalia Gheorghiu”, au fost operați 128 bolnavi cu ocluzie intestinală acută ca rezultat al proceselor aderențiale abdominale. Au predominat băieți cu vârsta 10 luni – 15 ani. Sistematizând datele clinice, imagistice, a pierderilor hidroelectrolitice, a tulburărilor acido-bazice am stabilit cele 2 tipuri de deshidratare ca hipertonă (urină concentrată etc.) cât și hipotonă (tahicardie, oligurie), acidoză metabolică. Rezultate: Evaluarea în dinamică a mediatorilor eliberați și a celulelor implicate în sistemul lezional general și în cel ocluziv a determinat nivele crescute ale peptidelor cu masa moleculară medie, ale substanțelor necrotice, ale monoxidului de azot, cât și al C3, al citokinelor, endotelinei etc. Am constatat, valori crescute ale haptoglobinei, factorului properdinic B care coraborau cu datele clinice. Concluzii: Monitorizarea clinico-paraclinică a ocluziei intestinale acute la etapele precoce și la distanță la copiii luați în studiu a relevat modiicări ale mediatorilor inlamației, al citokinelor, care au relectat obiectiv severitatea procesului inlamator, gravitatea sindromului de endotoxicoză, gradul de alterare al membranelor celulare și au permis utilizarea măsurilor medico-chirurgicale diferențiate de la caz la caz.

Introduction: The pathophysiological mechanisms of intestinal occlusions include, in addition to speciic intestinal receptors, a number of chemical messengers released by endocrine systems, neurocrine system and various mediators of inlammation (complement, free radicals, etc.) as well as cytokines, endothelial cells etc. Material and methods: In the period 2010-2019 in the „Academician Natalia Gheorghiu” NCPS of Pediatric Surgery, 128 patients were operated with acute intestinal occlusion as a result of abdominal adhesions. Boys aged 10 months to 15 years predominated. By systematizing data of clinical, imaging, hydroelectrolytic, acid-base disorder, we established the two types of dehydration as hypertonic (concentrated urine, etc.) and hypotonic (tachycardia, oliguria), metabolic acidosis. Results: The dynamic evaluation of the released mediators and the cells involved in the general and occlusive lesion system has led to increased levels of average molecular weight peptides, necrotic substances, nitric oxide and C3, cytokines, endothelin, etc. We found increased values of haptoglobin, properdinin B factor that corroborated clinical data. Conclusions: Clinical-paraclinical monitoring of acute intestinal occlusion at the early and distant stages in the study children revealed changes in the inlammation mediators, cytokines, which objectively relected the severity of the inlammatory process, the severity of the endotoxicosis syndrome, the degree of alteration of the cell membranes, and the use of diferentiated medical / surgical measures on a case-by-case basis.

Cuvinte-cheie
ocluzii intestinale, mediatori ai inlamației, copii,

intestinal occlusions, mediators of inlammation, children