Migraţia - componentă a securităţii economice a statelor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
73 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-24 18:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.74+331.5+338 (1)
Demografie. Studiul populației (346)
Piața muncii. Piața brațelor de muncă (232)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1529)
SM ISO690:2012
ГОЛОВАТАЯ, Людмила. Migraţia - componentă a securităţii economice a statelor. In: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”. 11 octombrie 2019, Chișinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2019, pp. 123-135. ISBN 978-9975-56-717-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare” 2019
Conferința "Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare"
Chișinău, Moldova, 11 octombrie 2019

Migraţia - componentă a securităţii economice a statelor

Migration as a component of economic security of states

Миграция, как составляющая экономической безопасности государств


CZU: 314.74+331.5+338
Pag. 123-135

Головатая Людмила
 
Институт международных отношений Молдовы
 
Disponibil în IBN: 18 februarie 2020


Rezumat

Migrația este o caracteristică a vieții sociale și economice în multe țări, ea are un impact major asupra societăților gazdă și acest impact poate fi controversat. Con-secințele economice ale migrației au fost studiate intens de mai multe decenii, dar există încă idei, pe baza unei conștientizări insuficiente, că migrația nu poate fi utilă țării gazdă și, în plus, reprezintă o amenințare pentru securitatea economică a țării. În legătură cu migrația, se formează antagonismul social. Astfel de puncte de vedere negative pun în pericol eforturile de adaptare a politicilor de migrație la noile provocări economice și demografice cu care se confruntă multe țări. Autorul aduce dovezi cu privire la modul în care migranții afectează economia în astfel de domenii cheie: piața muncii, bugetul de stat, creșterea economică și securitatea economică.

Migration is a feature of social and economic life in many countries, it has a serious impact on host societies, and the impact can be contradictory. The economic consequences of migration have been intensively studied for many decades, but there is still a perception, based on insufficient awareness, that migration cannot be bene-ficial to the host country and, moreover, it poses a threat to the economic security of the country. Social antagonism towards migration has been formed. Such negative views jeopardize efforts to adapt migration policies to the new economic and demo-graphic challenges facing many countries.The article examines the evidence of how migrants influence the economy in the following main areas: the labor market, the state budget, economic growth and economic security.

Миграция является характерной чертой социальной и экономической жизни во многих странах, она оказывает серьезное воздействие на принима123 ющие общества, и это воздействие может быть противоречивым. Экономические последствия миграции интенсивно изучаются на протяжении многих десятилетий, но по прежнему, существуют представления, на основе недостаточной информированности, что миграция не может быть полезной для принимающей страны и более того, она представляет угрозу экономической безопасности страны. По отношению к миграции сформирован общественный антагонизм. Такие негативные взгляды ставят под угрозу усилия по адаптации миграционной политики к новым экономическим и демографическим вызовам, с которыми сталкиваются многие страны. В статье рассматриваются доказательства того, как мигранты влияют на экономику в таких основных областях: рынок труда, государственный бюджет, экономический рост и экономическая безопасность.

Cuvinte-cheie
migraţie, securitate economică, piaţa muncii, creştere economică,

migration, economic security, labor market, economic growth,

миграция, экономическая безопасность, рынок труда, экономический рост