Proiectele educaţionale în sprijinul dezvoltării resurselor umane o provocare în epoca transformărilor prin care trece societatea modernă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
544 54
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-11 13:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.07:005 (123)
Aspecte de management al instituțiilor de învățământ (154)
Management (1272)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Victoria; NASTASĂ, Anca-Mihaela. Proiectele educaţionale în sprijinul dezvoltării resurselor umane o provocare în epoca transformărilor prin care trece societatea modernă. In: Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern . Vol. II, 18-19 octombrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 67-74. ISBN 978-9975-76-290-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. II, 2019
Simpozionul "Tradiţie şi inovaţie în educaţie"
Chişinău, Moldova, 18-19 octombrie 2019

Proiectele educaţionale în sprijinul dezvoltării resurselor umane o provocare în epoca transformărilor prin care trece societatea modernă

CZU: 37.07:005

Pag. 67-74

Cojocaru Victoria1, Nastasă Anca-Mihaela2
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Grădiniţa Roza Venerini, Bacău
 
Disponibil în IBN: 12 februarie 2020


Rezumat

Educația în Republica Moldova suferă schimbări majore care afectează esențial toate domeniile sale. Domeniul educației este fără îndoială un instrument major pentru dezvoltarea capitalului uman și pentru împuternicirea socio-economică personală. Una din problemele prezente cu care se confruntă sistemul de învăţământ din Republica Moldova (RM), confirmată de numeroase studii, este resursă umană, care este de fapt factorul cheie în îmbunătăţirea calității educației. Asigurarea unei educații de bună calitate pentru toți elevii depinde în mare măsură de competența resurselor umane care lucrează în instituțiile de învățământ. Din această perspectivă, îmbunătățirea resurselor umane devine extremă. Optimizarea procesului de implementare a politicilor și strategiilor educaționale europene și naționale este o chestiune esențială a reformei instituționale și curriculare, care a determinat factorii de decizie și experții în managementul educației să dezvolte cadre metodologice și instrumente operaționale. Managementul de proiect este o paradigmă a managementului de succes în sistemul de învățământ și dezvoltarea abilităților și competențelor abilităților manageriale de dezvoltare și coordonare a implementării proiectelor educaționale este un obiectiv strategic de creștere a numărului de proiecte (în special a celor cu finanțare europeană) practicile manageriale pentru coordonarea acestora.

Education in the Republic of Moldova and Moldovan society is undergoing major changes that essentially affect all its fields. The domain of education is no doubt, a major tool for the development of human capital and for personal socioeconomic empowerment. One of the pressing problems faced by the educational system in the Republic of Moldova (RM), confirmed by numerous studies, is the human resource, which is in fact the key factor in improving the quality of education and one of the main actors in building a sustainable democratic society. Ensuring good quality education for all pupils depends to a large extent on the competence of human resources working in educational establishments. From this perspective, the improvement of human resources becomes an extremely. Optimizing the process of implementing European and national education policies and strategies is a key issue of institutional and curricular reform that has prompted decision makers and educational management experts to develop methodological frameworks and operational tools. Project Management is a paradigm of successful management in the education system, and the development of skills and competences managerial skills to develop and coordinate the implementation of educational projects is a strategic goal of increasing the number of projects (especially those with European funding) and improving the managerial practices for their coordination.

Cuvinte-cheie
proiect, managementul proiectului, implementare, echipa de proiect, planificare, resurse, finanţator,

project, project management, Implementation, project team, planning, Resources, financier