Parametrii modernizării serviciului de informații și securitate a Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
516 13
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-17 13:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351.86(478) (29)
Activități specifice administrației publice (847)
SM ISO690:2012
MUNTEANU, Andrian. Parametrii modernizării serviciului de informații și securitate a Republicii Moldova. In: Moldoscopie. 2019, nr. 4(87), pp. 94-100. ISSN 1812-2566.
10.5281/zenodo.3587389
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566

Parametrii modernizării serviciului de informații și securitate a Republicii Moldova

Parameters of the modernization of the information and security service in the Republic of Moldova

Paramètres de la modernisation du service de l'information et de la sécurité de la République de Moldavie

Параметры модернизации службы информации и безо­пасности Республики Молдова

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3587389
CZU: 351.86(478)

Pag. 94-100

Munteanu Andrian
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 februarie 2020


Rezumat

Deși au trecut aproape trei decenii de la dizolvarea URSS până în prezent, în societatea moldovenească se atestă frustrări și percepții eronate despre Serviciul de Informații și Securitate, ca descendent direct al KGB-ului sovietic, ca poliție politică și instituție de constrângere a drepturilor și libertăților cetățenilor. În acest context, este absolut necesară abordarea maturăatît în problematica de securitate națională, cît și a rolului pe care îl are Serviciul de Informații și Securitate în cadrul sistemului de securitatenațională în urmamodernizării acestuia și a comunicării active, în limitele competențelor legale,cu societatea civilă, dar și înlăturarea unor neconcordanţe între abordarea instituţională a SIS şi vectorii de politică internă şi externă ai statului.

Although almost three decades have passed since the dissolution of the USSR, frustration and misperceptions about the Information and Security Service of the Republic of Moldova, as a direct descendant of the Soviet KGB, as a political police and institution for the constraint of citizens’ rights and freedoms have been found in the Moldovan society. In this context, it is absolutely necessary to approach mature approach both in the issue of national security and in the role of the Information and Security Service in the national security system following its modernization and active communication, within the limits of the legal competences, with civil society, but also the elimination of some mismatches between the institutional approach of the Information and Security Service and the state and internal policy vectors of the state.

Bien que près de trente ans se soient écoulés depuis la dissolution de l'URSS jusqu'à ce jour, la société Moldave est caractérisée par des frustrations et des perceptions erronées au sujet des services de renseignement et de sécurité, en tant que descendants directs du KGB soviétique, en tant que police politique et institution de restriction des droits et libertés des citoyens. Dans ce contexte, il est absolument nécessaire de traiter de l'tellement grandi dans la question de la sécurité nationale, ainsi que le rôle de l'Intelligence et de la Sécurité dans le cadre du système de la sécurité nationale dans le sillage de la modernisation de ses moyens de communication, dans les limites de la loi, de la société civile, et l'enlèvement d'une partie de la différence entre l'approche institutionnelle du système immunitaire, et les vecteurs de la politique intérieure et extérieure de l'état.

Несмотря на то, что прошло почти три десятилетия с момента роспуска СССР до настоящего времени, в молдавском обществе отмечаются фрустрации и ошибочные представления о Службе информации и безопасности, как о прямом потоке советского КГБ, как о политической полиции и учреждении по ограничению прав и свобод граждан.В этом контексте абсолютно необходим зрелый подход как в проблематике национальной безопасности, так и в роли Службы Информации и безопасности в рамках системы национальной безопасности, в результате ее модернизации и активного общения, в рамках юридических полномочий, с гражданским обществом, а также устранения несоответствий между институциональным подходом СИБ и векторами внутренней и внешней политики государства

Cuvinte-cheie
modernizare, Serviciul de Informații și Securitate, standard european, organe de securitate ale statului,

modernization, Information and Security Service, European standards, state security bodies,

modernisation, service d'information et de sécurité, européenne standarte, les organes de sécurité de l'état,

модернизация, служба информации и безопасности, Европейский стандарт, органы безопасности государства