Planificarea chirurgicală virtuală în tratamentul anomaliilor dento-maxilare. Reviu literar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1015 47
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-21 16:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-007-073.75-089 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (480)
SM ISO690:2012
STRÎŞCA, Stanislav, SÎRBU, Dumitru, TOPALO, Valentin, TRIFAN, Valentina. Planificarea chirurgicală virtuală în tratamentul anomaliilor dento-maxilare. Reviu literar. In: Medicina stomatologică , 2019, nr. 4(53), pp. 84-93. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 4(53) / 2019 / ISSN 1857-1328

Planificarea chirurgicală virtuală în tratamentul anomaliilor dento-maxilare. Reviu literar

Virtual surgical planning in the treatment of dentomaxillary anomalies. Literary review

CZU: 616.314-007-073.75-089

Pag. 84-93

Strîşca Stanislav12, Sîrbu Dumitru21, Topalo Valentin2, Trifan Valentina2
 
1 Clinica Stomatologică SRL „Omni Dent”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2020


Rezumat

În ultimul deceniu, revoluţia tehnologică a radioimagisticii digitale a facilitat diagnosticarea oferind posibilitatea de a planifica virtual intervenţia chirurgicală cu transpunere reală prin intermediul chirurgiei static virtual asistate sau a navigaţiei chirurgicale asistate de computer. Scopul acestei lucrări constă în evaluarea utilizării planificării virtuale în chirurgia ortognatică prin prisma analizei teoretice a literaturii contemorane și implimentarea acesteia în practica cotidiană. A fost efectuată sinteza bibliografică a 225 articole, din baza de date PubMed, ce abordează subiectul planificării chirurgicale virtuale în chirurgia ortognatică, publicate între 1 ianuarie 2014 și 1 aprilie 2019. În urma unei analize detaliate a titlurilor și abstractelor au fost selectate 69 publicaţii ce corespund cu subiectul abordat. Datele obţinute, ulterior, au fost sistematizate în dependenţă de domeniu de aplicare. Analiza literaturii de specialitate a demonstrat că această temă este actuală și cu un intens studiată. Planificarea virtuală a devenit un instrument indispenbil în practica de astăzi, Datorită avantajelor pe care le prezintă, tehnologia planificării virtuale contribuie la optimizarea nu doar a diagnosticului, dar și a tratamentului chirurgical propriu-zis.

In the last decade, the 3D image has facilitated the diagnosis by offering the possibility to virtually plan the surgery. The purpose of this paper is to assess the use of virtual planning in orthognathic surgery through the theoretical analysis of contemporary literature and its implementation in daily practice. A bibliographic synthesis of 225 articles of the PubMed database, dealing with the subject of virtual surgical planning, published between 1 January 2011 and 1 April 2019, was performed. The data obtained subsequently were systematized depending on the scope. The analysis of the specialized literature has shown that this topic is current and intensely studied. Virtual planning has become an indispensable tool in today’s practice. Due to its advantages, virtual planning technology contributes to optimizing not only the diagnosis, but also the surgical treatment itself

Cuvinte-cheie
anomalii dento-maxilare, chirurgie omf, computer tomograf cu fascicol conic, planificare chirurgicală virtuală,

dento-maxillary anomalies, oro-maxillo-facial surgery, cone beam computer tomography, virtual surgical planning