Sinonimia în terminologia medicală
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
1036 19
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-01 14:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81'373.421'276.6:61 (1)
Lingvistică. Limbi (5124)
Științe medicale. Medicină (11242)
SM ISO690:2012
COSTIN, Viorica, MINCU, Eugenia. Sinonimia în terminologia medicală . In: Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan, 12 noiembrie 2019, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Pro Libra”, 2020, Ediția 4, pp. 37-40. ISBN 978-9975-3392-1-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4, 2020
Colocviul "Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN"
Chişinău, Moldova, 12 noiembrie 2019

Sinonimia în terminologia medicală

CZU: 81'373.421'276.6:61

Pag. 37-40

Costin Viorica1, Mincu Eugenia2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2020


Rezumat

Deşi, în limba comună, sinonimia este interpretată ca indicator al unei exprimări plastice şi expresive, în terminologia medicală, se consideră o dificultate, un impediment, dat fiind riscul pe care îl comportă caracterul ambiguu al acestui fenomen pentru sănătatea omului. Opiniile lingviştilor referitoare la sinonimia terminologică sunt controversate. Unii cercetători o consideră o lacună. Pe de altă parte, sinonimia terminologică e tratată ca o legitate firească a limbajului specializat (ca parte integrantă a limbii). În cele ce urmează, ne propunem să identificăm situaţii de sinonimie atestate în terminologia medicală, definind sinonimia termenilor prin „diferenţa” (parţială) formală a unităţilor lexicale, caracterizate prin identitate, dar şi prin similitudine semantică, fapt care determină ulterior gradul de sinonimie, absolut sau relativ.  

Despite the fact that synonymy in common language is an expressivity indicator, in medical terminology it is considered a deficiency, being given the risk beared by the ambiguity of this phenomenon. On the other side, the terminological synonymy is treated like a natural lawfulness of the specialized language as an integral part of the language, generated by the technical –scientific development. In this work, the synonymy relation between terms is elucidated, having as a landmark (partial) difference between the synonymy of terms is defined as a formal (partial) difference of the lexical units, characterized through identity and also through semantic similarity, which further determines the synonymy level: absolute or relative.  

Cuvinte-cheie
medicină, terminologie, unități terminologice, sinonimie,

medicine, terminology, terminological units, synonymy