Cheia lui Oedip și ghicitoarea universală
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
59 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-28 15:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-193.1.09+82-193.1.09 (1)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1140)
SM ISO690:2012
COLAC, Tudor. Cheia lui Oedip și ghicitoarea universală . In: Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanColocviul științific naţional. Ediția a 4-a, 12 noiembrie 2019, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Pro Libra”, 2020, pp. 28-36. ISBN 978-9975-3392-1-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția a 4-a, 2020
Colocviul "Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN"
Chişinău, Moldova, 12 noiembrie 2019

Cheia lui Oedip și ghicitoarea universală


CZU: 821.135.1-193.1.09+82-193.1.09
Pag. 28-36

Colac Tudor
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2020


Rezumat

Prezenta lucrare a fost executată în cadrul proiectului instituțional „Evoluția literaturii române, folclorului și a teoriei literaturii în context european și universal”, director de proiect academicianul Mihai Cimpoi. De menționat că ponderea speciei ghicitorii în ansamblu ca unității în Fondul Arhivei de Folclor din cadrul Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu este considerabilă, ghicitorile pot fi găsite în circa 130 caiete cu materiale colectate până la începutul ultimului deceniu al secolului trecut. Autorul a avut ca repere de ordonare a materialului criteriile elaborate de etnologii înaintași, cel tematic și clasificarea ce pornește de la chei. Referindu-ne la mitul lui Oedip și derivatele conceptului cu rădăcini antice ale ghicitorilor cumplitului Sfinx, vom remarca măiestria metaforică și înțelepciunea simbolisticii acestei chei ‒ OMUL. Această cimilitură poate fi considerată și până în prezent, fără îndoială, cea mai cunoscută în întreg spațiul românesc.  

The present work was carried out within the institutional project „Evolution of Romanian literature, folklore and the theory of literature in a European and universal context”, acad. Mihai Cimpoi was the project director. It is worth mentioning that the weight of the riddle species as a whole in the Fund of the Folklore Archive of the Romanian Philology Institute Bogdan Petriceicu-Hasdeu is considerable, the riddles can be found in about 130 notebooks with materials collected until the beginning of the last decade of the last century. The author had as mechanism of arranging of the material the criteria elaborated by advanced ethnologies, the thematic one and the classification that starts from the keys. Referring to the myth of Oedipus and the derivatives of the concept with ancient roots of the wizards of the terrible Sphinx, we will notice the metaphorical mastery and the wisdom of the symbolism of this key ‒ the MAN. This riddle can be considered until now, without doubt, the most known in the whole Romanian space. 

Cuvinte-cheie
ghicitoare, cimilitură, cheie, alegorie, metaforă, aliterație,

riddle, cimilation, key, allegory, metaphor, alliteration