Analiza situaţiei în domeniul celulelor fotovoltaice pe piaţa internaţională şi naţională
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1039 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-18 16:16
SM ISO690:2012
TÎRŞU, Mihai; UZUN, Mihail. Analiza situaţiei în domeniul celulelor fotovoltaice pe piaţa internaţională şi naţională . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 2(16), pp. 74-84. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(16) / 2011 / ISSN 1857-0070

Analiza situaţiei în domeniul celulelor fotovoltaice pe piaţa internaţională şi naţională

Pag. 74-84

Tîrşu Mihai, Uzun Mihail
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

În lucrare se analizează structurile existente de celulele fotovoltaice, parametrii acestora, ţinând cont de durata de viaţă, randament şi cost. S-a stabilit, că randamentul acestora variază de la unităţi de procent până la câteva zeci de procent. Cele cu randament înalt peste (20%) au un cost de 5-10 ori mai mare ca cele cu randament de până la 15%. Pe piaţa Republicii Moldova se comercializează numai panouri cu celule fotovoltaice de randament până la 15%. Durata de viaţă este cuprinsă între 20 şi 30 de ani, iar după 15 ani de viaţă randamentul celulelor solare se reduce cu 10%. În plus, acesta mai depinde şi de temperatura mediului şi se reduce cu aproximativ 0,3% la fiecare grad, parametrii tehnici fiind daţi pentru temperatura de 25oC. Totodată, se menţionează că în timpul apropiat se va pune accentul pe celulele solare organice care în prezent au un randament la nivel de 5-7%. Pentru a crea o nouă generaţie de celule solare cea mai promiţătoare este considerată construcţia, în care stratul de siliciu nanocristalin este încorporat între straturi subţiri de siliciu amorf. Aceasta oferă o eficienţă foarte mare a bateriei, în plus, ea elimină necesitatea de substraturi masive din monocristale de siliciu, consumul acestui material scump se reduce.

The paper is aimed to analyses of existing photovoltaic cells, its parameters, considering lifetime, efficiency and price. It was established, that efficiency of PV cells is situated in range of 5-30 percents. The PV cells with high efficiency (more than 20%) have a cost in 5-10 times more than PV cells with efficiency up to 15%. On the market of Republic Moldova are commercialized PV cells with efficiency up to 15% only. The lifetime of PV cells are situated between 20 and 30 years and after 15 years of life service its efficiency decreasing on about 10%. Additional, efficiency of PV cells depends also from temperature of environment and decreasing on 0,3% on each degree. It technical parameters a given at temperature of 25oC of environment. At the same time, it can be underlined, that in near future the development of PV cells will be aimed to using of organic cells which now have efficiency about 5-7%. In order to develop a new generation of PV cells more usefully it can be considered design, where nanocristal silicon layer is infed between thin layers of amorphous silicon. It offer a very high efficiency of PV battery, and more, it is possible to exclude bulkiness intermediate layers from silicon monocrystal and as a result the material cost decreasing.

В работе выполнен анализ существующих фотоэлементов, их параметры, учитывая срок службы, эффективность и стоимость. Было установлено, что их эффективность изменяется от единиц до десятков процентов. Ячейки с высоким КПД (более 20%) имеют стоимость в 5-10 раз выше по сравнению с теми у которых КПД составляет 15%. На рынке Республики Молдова продаются только панели фотоэлементов, имеющие КПД до 15%. Их срок службы составляет от 20 до 30 лет, а после 15 лет эксплуатации их КПД снижается на 10%. Более того, КПД зависит и от температуры окружающей среды и снижается на 0,3% на каждый градус, а параметры заданы для температуры 25 0С. В ближайшем будущем будут пользоваться спросом органические фотоэлементы, имеющие в настоящее время КПД 5-7%. Для создания нового поколения фотоэлементов самой подходящей структурой считается та, в которой слой нанокристаллического кремния встраивается между тонкими слоями аморфного кремния. Это обеспечивает очень большой КПД фотопанели и исключает необходимость в громоздких подслоях монокристаллического кремния, уменьшая использование этого дорогого материала.

Cuvinte-cheie
celule,

module,

traductoare, baterii fotovoltaice, conversia luminii solare în energie electrică