Situri eneolitice pe moșia com. Brînzeni, r-nul Edineț
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
195 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-07 14:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/904(478) (71)
Arheologie (653)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1494)
Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice (2427)
SM ISO690:2012
HEGHEA, Serghei. Situri eneolitice pe moșia com. Brînzeni, r-nul Edineț. In: Valorificarea patrimoniului etnoculturalal Republicii Moldova în educația tinerei generații. Ediția 1, 17 noiembrie 2016, Chișinău. Chișinău: Institutul Patrimoniului Cultural, 2016, pp. 8-9. ISBN 978-9975-133-48-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Ediția 1, 2016
Conferința "Valorifi carea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în educaţia tinerei generaţii"
Chișinău, Moldova, 17 noiembrie 2016

Situri eneolitice pe moșia com. Brînzeni, r-nul Edineț


CZU: 902/904(478)
Pag. 8-9

Heghea Serghei
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2020


Rezumat

Patrimoniul cultural constituie componenta moștenită a culturii, prezentă în viața de astăzi sub forma unor vestigii materiale și imateriale, fi ind cea mai importantă mărturie a legăturii dintre fenomenele culturale ale trecutului cu cele din prezent. El reprezintă unul dintre factorii defi nitorii ai identității și cea mai importantă mărturie a genezei și evoluției culturale. La rândul său, patrimoniul areologic reprezintă totalitatea vestigiilor materiale ale existenței umane din trecut, un tezaur esențial al moștenirii culturale și o punte de legătură între prezent și trecut. Spațiul pruto-nistrean a fost un teritoriu intens valorifi cat în preistorie, dovadă acestui fapt fi ind identifi carea de către specialiști a unui șir de monumente areologice. Una dintre cel mai bine documentate este zona Podișului Moldovei de Nord, care pe lângă abundența siturilor arheologice, cuprinde peisaje culturale pitorești determinate de forme de relief specifi ce – toltre. Într-o astfel de zonă este situată com. Brînzeni (r-nul Edineț), pe teritoriul căreia sunt cunoscute în prezent 18 monumente arheologice, zece dintre care conțin vestigii atribuite epocii eneolitice și anume culturii Cucuteni-Tripolie. Cercetări arheologice sistematice au fost efectuate în siturile Brînzeni VIII-La-Sîiece, Brînzeni IV-Gîrla lui Ștefan și Brînzeni III-Țiganca. Brînzeni VIII-La-Sîiece reprezintă un sit arheologic cu material tipic etapei mijlocii a culturii Cucuteni-Tripolie. Așezarea ocupă o suprafață de 25 ha, iar până în prezent au fost cercetate urmele a șase locuințe de suprafață și a unui complex cu destinație cultică. Pe lângă numeroasele descoperiri de ceramică pictată, piese de silex și piatră, plastică antropomorfă și zoomorfă, au fost atestate urme ale prelucrării cuprului. Așezarea Brînzeni IV-Gîrla lui Ștefan a fost cercetată în anul 1977, fi ind depistate resturile a două locuințe de suprafață cu etaj, în cadrul cărora au fost identifi cate urmele unor instalații de încălzit și gătit hrana, un bogat inventar ceramic de factură fi nă (cu motive pictate) și grosieră (cu decor în relief), piese de silex, piatră ș.a. Inventarul arheologic descoperit a fost califi cat drept etalon pentru identifi carea treptei Caracușeni în evoluția culturii Cucuteni-Tripolie. Brînzeni III-Țiganca reprezintă o așezare cercetată integral în anii 1970- 1975. Ca rezultat a fost descoperit un bogat material arheologic reprezentat practic de toate categoriile de vestigii materiale specifi ce etapei târzii a culturii Cucuteni-Tripolie. Originalitatea descoperirilor a servit drept temei pentru identifi carea treptei Brînzeni în evoluția culturii tripoliene. În procesul de cercetare a siturilor vizate, alături de specialiști, au fost implicați și localnicii, care și-au adus aportul la descoperirea trecutului regiunii, iar rezultatele investigațiilor efectuate pe teritoriul com. Brînzeni au fost publicate în lucrări științifi ce, valoarea cărora este apreciată atât în mediul științifi c autohton, cât și departe de hotarele țării. Toate acestea reprezintă o sursă importantă pentru cunoașterea trecutului care merită a fi incluse în ciclul de lecții privind istoria locală din cadrul cursului de istorie predat elevilor în instituțiile școlare.