Cooperarea economică internaţională – o cale strategică de îmbunătăţire a situaţiei economice din Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
466 17
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-03 20:45
SM ISO690:2012
CAZACU, Vitalie. Cooperarea economică internaţională – o cale strategică de îmbunătăţire a situaţiei economice din Republica Moldova. In: Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre. 4 iunie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Relații Internaționale din Moldova, 2019, pp. 138-153. ISBN 978-9975-3076-7-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre 2019
Conferința "Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre"
Chişinău, Moldova, 4 iunie 2019

Cooperarea economică internaţională – o cale strategică de îmbunătăţire a situaţiei economice din Republica Moldova

International economic cooperation – a strategic way for improving the economic situation of the Republic of Moldova


Pag. 138-153

Cazacu Vitalie
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2020


Rezumat

Lumea contemporană se caracterizează printr-un dinamism pronunțat reali-zat prin expansiunea cooperării economice internaționale. În ultimile decenii, intere-sul față de această formă specifică crește fiind manifestat de organizațiile internațio-nale oficiale, ale Organizației Națiunilor Unite, sau de cele cu caracter regional, precum și de cursurile guvernamentale. Totodată cooperarea este o formă de raliza-re a schimbului de valori între țări, care a determinat o veritabilă explozie publicisti-că, multiple dezbateri în scopul clasificării domeniilor, eficienței și perspectivelor acestui proces evolutiv, ce a adus o gama largă de avantaje reciproce. Ea s-a dove-dit a fi una dintre cele mai adecvate forme de realizare a schimbului internațional de activități și este larg practicată, și preferată în toate statele lumii. Cooperarea economică internațională reprezintă un produs, un rezultat al progresului tehnico-științific. În condițiile acestui proces are loc dezvoltarea forţelor de producţie, a diviziunii mondiale a muncii şi a specializării internaţionale în producţie. El reprezintă totodată baza obiectivă a apariției și extindeii cooperării. În prezent, progresul tehnico-științific reprezintă un fenomen care generează procesul de schimbare, de perfecționare în toate domeniile de activitate, inclusv și în sectorul relațiilor economice internaționale. El a sporit nivelul optim al investițiilor de capital, a multiplicat extrem nomenclatorul produselor cu un grad înalt de manufacturare. Progesul tehnico-științific generează mutații structurale în diferite sfere de activitate: socială, economică, politică, infrastructură etc. Toate acestea au determinat o creştere considerabilă a interdependenţelor pe plan economic şi, ca urmare, o tendinţă de apropiere a diverşilor producători la scară internaţională.

The contemporary world is characterized by a pronounced dynamism ma-nifested through the expansion of international economic cooperation. In the last decades, the interest in this specific configuration has increased, being expressed by official international organizations, such as the United Nations, or by regional ones, as well as by the government courses. At the same time, cooperation is a form of realizing the exchange of values between countries, which has led to a real publicity explosion, multiple debates in order to classify the fields, the efficiency and the perspectives of this evolutionary process, which has brought a wide range of mutual advantages. It has proven to be one of the most appropriate forms of international exchange of activities and is widely practiced, and preferred in all states of the world. International economic cooperation is a product, a result of the technical-scientific progress. Under the conditions of this process, the development of the pro-duction forces, the world division of labor and the international specialization in pro-duction take place. It is also the objective basis for the appearance and the extension of cooperation. Currently, scientific-technical progress is a phenomenon that generates the process of change, improvement in all fields of activity, including in the sector of international economic relations. It increased the optimal level of capital investment, greatly multiplied the list of products with a high degree of manufacturing. The techni-cal-scientific progress generates structural changes in different spheres of activity: social, economic, political, infrastructure, etc. All this has led to a considerable increa-se in economic interdependencies and, as a result, a tendency to approach the various producers on an international scale.

Cuvinte-cheie
Acordul de Parteneriat şi Cooperare, Banca Mondială, Banca Naţională a Moldovei, Corporația Financiară Internațională, Fondul Monetar Internațional, Organizația Mondială a Comerțului, produsul intern brut, relaţii economice internaţionale,

Partnership and Cooperation Agreement, World Bank, National Bank of Moldova, International Financial Corporation, International Monetary Fund, World Trade Organization, gross domestic product, International Econo-mic Relations