Astragal with rune-like signs from Rudi. The problem of interpretation
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
116 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-14 08:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/904(4) (22)
Arheologie (553)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1287)
Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice (2095)
SM ISO690:2012
CURCEATOV, Serghei. Astragal with rune-like signs from Rudi. The problem of interpretation. In: Revista Arheologică. 2019, nr. 2(15), pp. 144-150. ISSN 1857-016X.
10.5281/zenodo.3572395
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 2(15) / 2019 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Astragal with rune-like signs from Rudi. The problem of interpretation

Astragalul cu semne de rună de la Rudi. Problema interpretării

Астрагал с руноподобными знаками из Руди. Проблема интерпретации


CZU: 902/904(4)
DOI: 10.5281/zenodo.3572395
Pag. 144-150

Curceatov Serghei
 
Institute of Cultural Heritage
 
Disponibil în IBN: 7 ianuarie 2020


Rezumat

When exploring the Slavic settlement Rudi-Farfuria Turkului, an astragal with a rune-like ideogram carved on it was found in one of the dwellings. Similar single signs are well known on the territory of the First Bulgarian Kingdom, where they are often interpreted as tamgas. Farther to the East, similar graphemes are organically included in the system of Turkic runic writing. Remaining a replica of the Orkhon-Yenisei runic writing, the Turkic runic writing of Europe inherited the main part of its characters, without avoiding some modifications of the content. In it, as in the hieroglyphic writing, it is possible that each character (sign) can carry much more information than a simple unit of alphabetical writing.

În cadrul cercetărilor din așezarea medievală timpurie de la Rudi-Farfuria Turcului, în una din locuințe a fost descoperit un astragal cu o ideogramă asemănătoare runei. Astfel de semne sunt cunoscute şi în spaţiul primului regat Bulgar, unde sunt adesea interpretate ca tamga. Mai departe, spre est, grafemele similare sunt incluse în sistemul runic de scriere turcic. Ramânând o replică a scrierii lui Orkhon-Yenisei, runicul turcic al Europei a moștenit cea mai mare parte a caracterelor (runelor) sale, fără a scăpa însă de modificările de conținut. În cadrul acesteia, ca și în scrierea ieroglifică, nu este exclus faptul, ca fiecare semn să poarte mai multe informații decât o unitate simplă de scriere alfabetică.

При исследовании посада славянского городища Рудь-Фарфурия Туркулуй в одном из жилищ был найден астрагал с вырезанной на нем руноподобной идеограммой. Подобные единичные знаки хорошо известны на территории Первого Болгарского царства, где они зачастую трактуются как тамги. Далеко на востоке аналогичные графемы органично включены в систему тюркской рунической письменности. Оставаясь репликой орхоно-енисейского рунического письма, тюркская руника Европы унаследовала основную часть его знаков, не избежав некоторой модификации содержания. В ней, как и в иероглифическом письме, не исключено, что каждый знак может нести гораздо больше информации, чем простая единица алфавитного письма

Cuvinte-cheie
Prut-Dniester interfluve, X–XI centuries, Slavic settlement, astragal, rune, tamga,

interfluviul pruto-nistrean, sec. X-XI, așezare slavă, astragal, rune, tamga.,

Днестровско-Прутское междуречье, славянское городище, X-XI в, астрагал, руна, тамга