Клады Войнешть (Румыния) и Черемно (Польша) и некоторые специфические черты ювелирного убора населения Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы в XIII – начале XIVвв.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
562 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-10 22:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
903.25.05/904(4) (1)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (190)
SM ISO690:2012
РЯБЦЕВА, Светлана. Клады Войнешть (Румыния) и Черемно (Польша) и некоторые специфические черты ювелирного убора населения Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы в XIII – начале XIVвв.. In: Revista Arheologică. 2019, nr. 2(15), pp. 68-80. ISSN 1857-016X.
10.5281/zenodo.3572349
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 2(15) / 2019 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Клады Войнешть (Румыния) и Черемно (Польша) и некоторые специфические черты ювелирного убора населения Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы в XIII – начале XIVвв.

The treasures of Voinesti (Romania) and Cheremno (Poland) and some specific features of the jewelry design of the population of Eastern, South Eastern and Central Europe in the 13th – early 14th centuries

Tezaurele de la Voinești (România) și Cheremno (Polonia) și unele caracteristici specifice ale designului bijuteriilor populației din estul, sud-estul și centrul Europei în sec. XIII – începutul sec. XIV


DOI: 10.5281/zenodo.3572349
CZU: 903.25.05/904(4)
Pag. 68-80

Рябцева Светлана
 
Институт культурного наследия
 
Disponibil în IBN: 7 ianuarie 2020


Rezumat

We can distinguished in the component of Voineşti hoard (Romania) three groups of items made in different jewelry traditions. The group of decorations of Old Russian origin from this hoard has very close analogies in the compositions of two treasures from Cheremno (Poland). The cessation of the hordes from Voineşti and Cheremno took place in the second half of the 13th – early 14th centuries. The complexes from Cheremno are the ones of the western places of discovering Old Rus’ ornaments, some of which came from the workshops of the Galician lands. The finds from Voineşti make the southwestern border of the distribution of such objects, while this complex was supplemented with items, characteristic for the jewelry production of the Carpathian-Balkan region

În cadrul setului de piese de giuvaiergeriu din tezaurul de la Voinești (România) pot fi delimitate trei grupuri de obiecte, confecționate în diferite tradiții de giuvaiericat. Remarcăm, totodată, că piesele de podoabă de proveniență rusă veche au analogii destul de apropiate în componența celor două tezaure din Cheremno (Polonia). Depozitarea tezaurelor de la Voinești și Cheremno a avut loc în a doua jumătate a sec. XIII – începutul sec. XIV. Complexele din Cheremno sunt parte componentă a descoperirilor vestice de podoabe ruse vechi, multe dintre care au ieșit din atelierele din Galiţia. Descoperirea de la Voinești marchează hotarul sud-vestic de răspândire a unor astfel de piese, ea fiind deja completată cu obiecte caracteristice meșteșugului de giuvaiergerie caracteristic regiunii carpato-balcanice.

При рассмотрении набора ювелирных изделий из клада Войнешть (Румыния) может быть выделено три группы вещей, изготовленных, в различных ювелирных традициях. При этом, подборка украшений древнерусского происхождения имеет весьма близкие аналогии в составах двух кладов из Черемно (Польша). Тезаврация кладов Войнешть и Черемно произошла во второй половине XIII – начале XIV вв. Комплексы из Черемно является одними из западных местонахождений древнерусских украшений, многие из которых вышли из мастерских Галицких земель. Находка из Войнешть, маркируют юго-западную границу распространения подобных предметов, при этом данный комплекс уже дополнен изделиями, характерными для ювелирного дела Карпато-Балканского региона.

Cuvinte-cheie
hoard, Voineşti, Cheremno, jewelry traditions, workshops, Galician lands, Carpathian-Balkan region,

клад, Войнешть, Черемно, ювелирные традиции, мастерские, Галицкие земель, Карпато-Балканский регион,

tezaur, Voinești, Cheremno, tradiții de giuvaiergerie, ateliere, pământurile Galicilor, regiunea carpato-balcanică