Considerații asupra elementelor cheie în formarea brandului de angajator
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
512 80
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-09 11:36
SM ISO690:2012
CHIȚU, Ecaterina; BEDRULE-GRIGORUȚĂ, Maria Viorica. Considerații asupra elementelor cheie în formarea brandului de angajator. In: Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene. 12-13 decembrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia „Adrilang“, 2019, pp. 199-206. ISBN 978-9975-3287-6-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene 2019
Conferința "Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene"
Chișinău, Moldova, 12-13 decembrie 2019

Considerații asupra elementelor cheie în formarea brandului de angajator

Considerations on the key elements in forming the employer brand


Pag. 199-206

Chițu Ecaterina, Bedrule-Grigoruță Maria Viorica
 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2019


Rezumat

Conceptul de branding de angajator este legat, în primul rând, de atragerea și menținerea angajaților valoroși, iar acest lucru se realizează în scopul profitabilității firmei prin cunoașterea necesităților, așteptărilor și comportamentelor clienților. Brandingul de angajator prezintă un impact important față de motivația psihologică a angajaților. Astfel, în ceea ce privește atragerea și menținerea angajaților s-a constatat un interes sporit al organizațiilor în a gândi și aplica diferite tipuri de pachete salariale și beneficii în dependență de tipologia locurilor de muncă. Pornind de la contextul dat, scopul acestei analize a fost de a identifica care din strategiile implementate reprezintă elementul cheie în crearea brandului de angajator. Rezultatele obținute conduc la diferențierea organizațiilor vizate față de concurență. Metodologia cercetării a fost fundamentată pe un demers calitativ, având ca instrument de cercetare ghidul de interviu, in scopul sprijinirii ipotezei de cercetare conform căreia organizațiile analizate dețin un element cheie ce a dus la crearea brandului de angajator. Rezultatele cercetării noastre au dus la concluzia că atragerea unui colectiv tânăr, cunoașterea calității angajaților și formarea unui colectiv perfecționist, alături de alte elemente cheie conduc la formarea unui veritabil brand de angajator.

The concept of employer branding is primarily related to attracting and retaining valuable employees, and this is achieved for the profitability of the company by knowing the needs, expectations and behaviors of the customers. Employer branding has a significant impact on the employees' psychological motivation. Thus, in terms of attracting and retaining employees, there has been an increased interest of organizations in thinking and applying different types of pay packages and benefits depending on the typology of the jobs. Starting from this context, the purpose of this analysis was to identify which of the strategies implemented is the key element in creating the employer brand. The obtained results lead to the differentiation of the analyzed organizations compared to the other competing organizations. The research methodology was based on a qualitative approach, having as research tool the interview guide, in order to support the research hypothesis that the analyzed organizations have a hey element that led to the creation of the employer branding. The results of our research led to the conclusion that attracting a young group, knowing the quality of the employees and forming a perfectionist group, together with other key elements lead to the formation of a real employear brand.

Cuvinte-cheie
Branding de angajator, stabilitate, valorizare,

employer branding, stability, valorization