Геотубная технология очистки сточных вод и проблемы дезодорирования биогазовых выбросов
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
324 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-19 21:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
628.336.42+504.4.054 (1)
Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului (120)
Știința mediului înconjurător (455)
SM ISO690:2012
КОВАЛЁВ, Виктор; КОВАЛЁВА, Ольга. Геотубная технология очистки сточных вод и проблемы дезодорирования биогазовых выбросов. In: Intellectus. 2019, nr. 3-4, pp. 132-141. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Геотубная технология очистки сточных вод и проблемы дезодорирования биогазовых выбросов

Geotube Sewage Purification Technology and Biogas Emission Deodorization Problems


CZU: 628.336.42+504.4.054
Pag. 132-141

Ковалёв Виктор1, Ковалёва Ольга2
 
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт Химии
 
Disponibil în IBN: 24 decembrie 2019


Rezumat

Utilizând ca exemplu funcţionarea staţiilor de epurare, autorul supune analizei cauzele emanaţiilor rău mirositoare dintr-un oraș cu statut de capitală, care au caracter tehnogen. S-a demonstrat că cea mai probabilă cauză a mirosurilor de acest fel este formarea compușilor organici, cu miros neplăcut, din clasa mercaptanilor (sau tioli – conform noii clasifi cări) care conţin sulf. Aceste substanţe sunt eliberate în biogaz din geotuburi ca urmare a digestiei anaerobe a biomasei. Procesul este asociat cu interacţiunea dintre produsele rezultate în urma transformărilor compușilor organici descompuși biochimic și hidrogenul sulfurat, care este întotdeauna conţinut în biogaz. Aceste procese sunt iniţiate în volumul geotuburilor, care au rolul reactoarelor de biogaz din staţiile de epurare, datorită încălzirii solare a biomasei. În acest caz, se obţin condiţiile de fermentare mezofi lă, care sunt optime pentru această reacţie (până la 30 ± 3 °C sau mai mult). Răspândirea emanaţiei rău mirositoare este facilitată de structura poroasă a materialului geotuburilor, suprafaţa fi ecăruia dintre acestea fi ind de aproximativ 3000 m2, iar numărul lor total fi ind de câteva zeci. Efectul emanaţiilor de acest fel este de natură ciclică, care se manifestă anual în ultimii ani, deoarece intensitatea lor coincide cu creșterea temperaturilor medii de vară. Prin urmare, emanaţiile în cauză pot fi atribuite și manifestării încălzirii globale. În acest sens, pentru a preveni repetarea unui asemenea proces, care se poate dezvolta și mai mult, este necesar să fie supuse analizei și să fie studiate caracteristicile acestuia

Using the operation of sewage-purifi cation facilities as an example, the author subjects to analysis the causes of ill-smelling emanations within the limits of a capital city, which are technogenic in character. It has been shown that the most likely cause of odors of this kind is the formation of ill-smelling sulfurcontaining organic compounds from the class of mercaptans (or thiols - according to the new classifi cation). These substances are released into the biogas from geotubes as a result of anaerobic digestion of biomass. The process is associated with the interaction between the products resulting from the transformations of biochemically decomposed organic compounds and hydrogen sulfi de, which is always contained in biogas. These processes are initiated in the volume of geotubes, which have the role of biogas reactors in sewage-purifi cation facilities, due to the solar heating of biomass. In this case, the mesophilic fermentation conditions optimal for this reaction are achieved (up to 30 ± 3°C or more). The spread of the ill-smelling emanation is facilitated by the porous structure of the geotube material, the area of each of them being of approximately 3000 m2, and their total number being of several tens. The eff ect of such emanations is cyclical in nature, which is manifested annually in recent years, since their intensity coincides with the increase of average summer temperatures. Therefore, the emanations in question can also be attributed to the manifestation of global warming. In this regard, in order to prevent the repetition of this process, which can develop even more, an analysis and study of its characteristics is required.

Cuvinte-cheie
tehnologia Geotube, emanaţii rău mirositoare, biogas, biomasă, caracter tehnogen, staţii de epurare, încălzire globală,

Geotube technology, ill-smelling emanations, Biogas, biomass, technogenic character, sewage-purifi cation facilities, global warming