Programul naţional în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 ca reflectare a politicii știinţei în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1444 33
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-27 11:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89 (1140)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1119)
SM ISO690:2012
CHICIUC, Andrei, CUCIUREANU, Gheorghe, MINCIUNĂ, Vitalie. Programul naţional în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 ca reflectare a politicii știinţei în Republica Moldova. In: Intellectus, 2019, nr. 3-4, pp. 124-131. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Programul naţional în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 ca reflectare a politicii știinţei în Republica Moldova

National Program in the Fields of Research and Innovation for 2020-2023 as a Reflection of Science Policy in the Republic of Moldova

CZU: 001.89

Pag. 124-131

Chiciuc Andrei1, Cuciureanu Gheorghe12, Minciună Vitalie12
 
1 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC),
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Disponibil în IBN: 24 decembrie 2019


Rezumat

Autorii supun analizei Programul naţional în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 ca principal document de politică a știinţei în Republica Moldova. Conţinutul Programului a fost analizat din punct de vedere al coerenţei, realismului, utilităţii și eventualului benefi ciu. Se constată că nu există legătură logică între problemele identifi cate / scop / obiectivele generale/specifi ce / planul de acţiuni și distribuirea fi nanţării și, în consecinţă, nu sunt clare modalităţile de realizare a obiectivelor. Sunt formulate rezerve serioase în legătură cu faptul că programul în cauză ar putea contribui la menţinerea și dezvoltarea sistemului de cercetare-dezvoltare și inovare din Republica Moldova.

The authors subject to the analysis the National Program in the Fields of Research and Innovation for 2020-2023 as the Main Document of Science Policy in the Republic of Moldova. The content of the Program has been analyzed from the point of view of coherence, realism, usefulness and possible benefi t. It is found that there is no logical connection between the identified problems / purpose / the general / specific objectives / the action plan and the distribution of the financing and, consequently, the modalities of achieving the objectives are not clear. Serious reservations are being made regarding the fact that the program in question could contribute to maintaining and developing the research-development and innovation system in the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
cercetare, Program Naţional, politica știinţei, priorităţi strategice, obiective,

research, National Program, science policy, strategic priorities, objectives