Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
285 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-24 22:53
SM ISO690:2012
CHICUŞ, Nicolae; CUŞCĂ, Valentin. Tradiţie şi inovaţie în educaţie. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol. VI, Partea 1, 6 iunie 2019, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2019, pp. 21-24.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1, 2019
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 6 iunie 2019

Tradiţie şi inovaţie în educaţie


Pag. 21-24

Chicuş Nicolae, Cuşcă Valentin
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2019


Rezumat

Some aspects related to the realization of educational policy at Chişinău “Ion Creangă” State Pedagogical University in the context of implementing the Bologna Process and the Education Code of the Republic of Moldova are revealed in this article. Based on the performed analysis, the authors formulate a set of suggestions aimed at actions which are necessary in the administrative aspect to improve the management of educational process.

În articol sunt elucidate unele aspecte ce ţin de realizarea politicii educaţionale la UPS „Ion Creangă” din Chişinău în contextul implementării prevederilor Procesului Bologna şi a Codului Educaţiei din Republica Moldova. Autorii în baza analizei efectuate formulează o serie de propuneri ce vizează acţiunile necesare în aspect administrativ pentru a îmbunătăţi managementul procesului educaţional.

Cuvinte-cheie
educational policy, Bologna process, the management of educational process, higher education strategy, cycles of studies, transfer credits, quality of studies, criteria evaluation by descriptors, technologization of training, university management, online training system, educational values, moral values, public-private partnership, tradition in education, innovation, doctoral schools, scientific council,

politică educaţională, procesul Bologna, managementul procesului educaţional, strategia învățământului superior, cicluri de studii, credite transferabile, calitatea studiilor, evaluare criterială prin descriptori, tehnologizarea instruirii, managementul universitar, sistem de instruire on-line, valori educaţionale, valori morale, parteneriat public-privat, tradiţie în educaţie, inovaţie, şcoli doctorale, consiliu ştiinţific