Rezistența naturii prin tehnică – interpretarea filosofică a fotografiei la Siegfried Kracauer (II)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
143 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-18 14:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
165:77+123 (2)
Logică. Epistemologie. Teoria cunoașterii. Metodologie (62)
Fotografie și activități similare (30)
SM ISO690:2012
PERCIUN, Andrei. Rezistența naturii prin tehnică – interpretarea filosofică a fotografiei la Siegfried Kracauer (II). In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), pp. 186-199. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294

Rezistența naturii prin tehnică – interpretarea filosofică a fotografiei la Siegfried Kracauer (II)

The resistance of nature through technology – philosophical interpretation of photography at Siegfried Kracauer (II)


CZU: 165:77+123
Pag. 186-199

Perciun Andrei
 
Institutul de Istorie
 
Disponibil în IBN: 21 decembrie 2019


Rezumat

Conform lui Siegfried Kracauer, omenirea, dar și viața omului concret, este derulată în istorie. Progresul istoriei are un sens care constă în emanciparea conștiinței de sub dominarea naturii. În conformitate cu programul iluminist, omul într-un final va reuși să devină independent și capabil să stăpâneasca natura. Performanțele tehnice și economia capitalistă sunt rezultate firești ale acestui program. Astfel, calea spre victoria mult râvnită se clădește pe puterea conștiinței de a conferi sens obiectelor din lume. Natura prin sensul ce i se atribuie devine transparentă, cognoscibilă și inofensivă pentru om. Tehnica, precum fotografia, trebuie să ajute omul să lupte cu natura. Însă în structurile de esență ale fotografiei nu se prevede nici o funcție de semnificare. Din acest motiv, obiectele reprezentate în fotografie se înfățișează așa cum sunt în natură, lipsite de sens și de prezență umană. Fotografia, ca și alte dispozitive tehnice, nu reține sensul lucrurilor. Prin acest fapt fotografia se echivalează cu natura, care la fel nu are nimic de a face cu semnificațiile și valorile umane. Doar în câmpul subiectivității și intersubiectivității umane sensurile date obiectelor din lume sunt în stare să supraviețuiască. Pe lângă asta, obiectele eliberate de sens din fotografie sau film sub dirijarea conștiinței se pot combina în moduri cu totul neașteptate și în rezultat să compună sensuri alternative.

According to Siegfried Kracauer mankind, but also the life of each man is unfolding in history. The progress of history is the emancipation of consciousness from the dominance of nature. According to the Enlightenment program, man will ultimately become independent and capable of mastering nature. Technical performance and capitalist economy are the natural results of this program. Thus, the path to the sought-after victory is built on the power of consciousness that gives meaning to the objects of the world. Nature becomes transparent, cognizable and harmless to man. Tools, like photography, are helping man fight nature. However, the essential structures of photography do not include a signifying function. Thus, the objects represented in the photograph appear as they are in nature, meaningless and without human presence. The photo, like other technical devices, does not retain the meaning of things. Thus, photography is equivalent to nature, which has nothing to do with human meanings and values. Only in the fi eld of subjectivity and human intersubjectivity the meanings given to objects in the world are able to survive. In addition, objects released from the sense of photography or fi lm under the guidance of consciousness can combine in unexpected ways and, as a result, produce alternative meanings.

Cuvinte-cheie
tehnică, natură, istorie, fotografie, Masă, sens, funcție de semnificare, cotidianitate, subiectivitate, intersubiectivitate, raţiune, abstractizare, dezumanizare,

technique, nature, history, photography, mass, meaning, signifying function, everydayness, subjectivity, intersubjectivity, reason, Abstraction, dehumanization