Managementul pacienților cu durere cronică non – canceroasă: aspecte clinice și terapeutice (studiu cantitativ și calitativ).
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
177 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-28 23:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-009.7-039.76-084 (1)
Patologie. Medicină clinică (3434)
SM ISO690:2012
GROSU, Oxana; PLEŞCA, Svetlana; MOLDOVANU, Ion; ODOBESCU, Stela; ROTARU, Lilia; CORCEA, Galina; BUJOR, Oxana. Managementul pacienților cu durere cronică non – canceroasă: aspecte clinice și terapeutice (studiu cantitativ și calitativ).. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2019, nr. 3(63), pp. 230-236. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011

Managementul pacienților cu durere cronică non – canceroasă: aspecte clinice și terapeutice (studiu cantitativ și calitativ).

Management of patients with chronic non – cancer pain: clinical and therapeutic aspects (quantitative and qualitative study).

Лечение пациентов с хронической болью: клинико-терапевтические аспекты (количественное и качественное исследование)..


CZU: 616-009.7-039.76-084
Pag. 230-236

Grosu Oxana1, Pleşca Svetlana1, Moldovanu Ion1, Odobescu Stela1, Rotaru Lilia1, Corcea Galina1, Bujor Oxana2
 
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
 
Disponibil în IBN: 19 decembrie 2019


Rezumat

Obiectiv: Durerea cronică are prevalență crescută, impact major individual, social și economic, din care motiv devine o problemă de sănătate publică. Scopul lucrării a fost analiza managementului pacientului cu durere cronică non – canceroasă în cadrul sistemului de sănătate din Republica Moldova. Material și metodă: A fost efectuat un studiu mixt (cantitativ și calitativ) ce inclus 355 de pacienți cu durere cronică non – canceroasă care au completat un chestionar structurat și au participat la focus grup. Rezultate și discuții: Pacienții cu durere cronică non – canceroasă sunt de vârstă medie, preponderent femei, din mediul rural, căsătorite, cu incapacitate permanentă de muncă și statut de asigurat. Suferă de durere în mediu 10 ani, cu durerea localizată mai frecvent la spate și articulații. Prezintă abuz medicamentos și tratament eșuat. Durerea afectează activitatea zilnică determinând dizabilitate funcțională. Pacienții consultă frecvent medicul de familie și specialiști, solicită frecvent AMU, se spitalizează frecvent. Pacienții cheltuie bani suplimentari pentru tratamentul durerii deși au statut de asigurați. Concluzii: Pacienții cu durere cronică non – canceroasă din cercetarea noastră sunt nemulțumiți de managementul durerii cronice de care beneficiază în sistemul de sănătate din care motiv suprasolicită sistemul de sănătate în dorința de a beneficia de serviciile pe cale le necesită.

Objective: The chronic pain has increased the prevalence, major individual, social and economic impact and becomes a public health problem. The purpose of the story was to analyze the management of the patient with chronic non - cancer pain in the health system of the Republic of Moldova. Material and method: A mixed (qualitative and qualitative) study was conducted involving 355 patients with chronic non – cancer pain who completed a structured questionnaire and participated in the focus group. Results: Patients with chronic non – cancer pain are of medium age, predominantly women, rural, married, permanently incapacitated. They suffer from pain almost 10 years, with pain localized more often in the back and joints. It presents drug abuse and failed treatment. Pain affects daily activity causing functional disability. Patients frequently consult family physicians and other specialists, visit emergency departments and got hospitalized. Patients spend extra money on pain treatment although they are insured. Conclusions: Patients with chronic non – cancer pain in our research are not satisfied with the management of chronic pain they benefit from and rise a burden on the healthcare system to get the service they need.

Цель: Хроническая боль очень распространена, оказывает серьезное индивидуальное, социальное и экономическое воздействие, поэтому она становится проблемой общественного здравоохранения. Целью данной работы было проанализировать ведение пациентов с хронической болью в системе здравоохранения Республики Молдова. Материал и метод: Было проведено смешанное (качественное и качественное) исследование с участием 355 пациентов с хронической болью, которые заполнили структурированный опросник и приняли участие в фокус-группе. Результаты: Пациенты с хронической болью среднего возраста, преимущественно женщины, сельские, замужние, постоянно нетрудоспособные и застрахованные. Они страдают от боли в среднем 10 лет, чаще в спине и суставах. Они злоупотребляют анальгетиками, которые не помогают. Боль влияет на повседневную деятельность, вызывая функциональную инвалидность. Пациенты часто консультируются с семейными врачами и специалистами, часто вызывают скорую помощь и госпитализируются. Пациенты тратят дополнительные средства на лечение боли, хотя они застрахованы. Выводы: Пациенты с хронической болью в нашем исследовании недовольны лечением хронической боли, которую получают в системе здравоохранения, поэтому злоупотребляют медицинской помощью в стремлении воспользоваться услугами, которые им требуются.

Cuvinte-cheie
durere cronică non – canceroasă, management durere,

chronic non - cancer pain, Pain management,

хроническая боль, лечение боли